Finansiell sammanfattning - Q2'19
 • Något bättre resultat jämfört med våra interna förväntningar
 • Nettoomsättning 489 MUSD
 • Nettoomsättningen minskade 14%, organisk tillväxt[1] minskade 10%
 • Försäljningstillväxt Aktiv Säkerhet minskade 14%, organisk tillväxt[1] minskade 9%
 • Operativt kassaflöde, neg 70 MUSD
Utsikter för 2019
 • Fordonsproduktionen minskar runt 5% jmf med 2018 
 • Organisk tillväxt[1] minskar med höga ensiffriga tal i procent jämfört med 2018
 • Valutaomräkningseffekt påverkar försäljningen negativt med omkring 2% jämfört med 2018 
 • Rörelseresultatet förbättras under andra halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2019 
 • Förväntat kassaflöde för helåret 2019 är oförändrat
Viktiga händelser i verksamheten
 • Framgångsrik kapitalanskaffning på 627 MUSD i maj 2019, inklusive både aktier och konvertibler
 • Finansieringen av joint-venture VNBS löstes, Veoneer förvärvade Nissin Kogyos andel på 49% i amerikanska delen
 • Marknadsanpassningsinitiativ ger resultat, framgångsrikt arbete med rörelsekapitalet ger bättre kassaflöde än förväntat och en sekventiell förbättring av bruttokostnader inom forskning och utveckling
 • Orderingången andra kvartalet 2019 i linje med förväntningarna, motsvarande en genomsnittlig årlig försäljning (senaste 12 månaderna) på mer än 1 miljard USD där Aktiv Säkerhet står för ungefär 75%

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef

Fordons- och teknikindustrierna fortsätter närma sig varandra i allt snabbare takt och under kvartalet slöts nya allianser och partnerskap snart sagt varje vecka. Signaler från branschen under kvartalet bekräftar dessutom att 'collaborative driving' väntas vara den största trenden det kommande decenniet medan fullt självkörande bilar väntas spela en större roll först mot slutet av nästa decennium. Industrins tydliga betoning av avancerade system för förarstöd stämmer väl överens med Veoneers produktportfölj och stöds av den fortsatta expansionen av vår kundbas.

Den snabba lanseringen av nya teknologier inom fordonsindustrin skapar fantastiska möjligheter, men också utmaningar då man måste säkerställa att tekniken är säker, robust och tillräckligt användarvänlig för att implementeras i miljontals nya bilar. Den svaga globala fordonsproduktionen påverkar oss för närvarande. Även om marknadsutsikterna visar att andra halvåret blir något starkare än första så är återhämtningen mindre stark, och osäkerheten större, än vad vi antog för några månader sedan.

Mot denna bakgrund är jag relativt nöjd med att resultatet för andra kvartalet var bättre än våra tidigare indikationer. Detta var tack vare starkt genomförande av våra marknadsanpassningsinitiativ, däribland:
 • Kassaflödet var betydligt bättre än väntat, tack vare fokuserat arbete med rörelsekapital och investeringar
 • Tidiga positiva resultat från processförbättringar inom teknikutveckling, såsom ökad återanvändning av plattformar har lett till produktivitets- och effektivitetsförbättringar, vilket lett till en lägre kostnadsnivå för forskning och utveckling
 • Initiering en partnerskapsmodell för dataannotering, vilket ingår i våra initiativ för att öka effektiviteten.

Vi genomförde två strategiskt viktiga projekt under kvartalet. Först och främst en viktig kapitalanskaffning på 627 miljoner USD genom en kombination av aktier och konvertibler. Kapitalanskaffningen, som övertecknades runt tre gånger, ger oss den finansiella stabilitet vi behöver för att kunna leverera vår starka orderbok, samtidigt som Veoneer omformas till en agil ledare i den nya autotech-industrin. Dessutom löste vi en kortsiktig finansieringsfråga i vår joint venture för bromssystem, VNBS och i mitten av juni förvärvade vi 100% av den amerikanska delen av verksamheten. Denna lösning ger oss möjlighet att snabbt genomföra de möjliga alternativ som framkommer vid en strategisk genomlysning av VNBS.

Vår teknikutveckling är snabb. Under detta kvartal demonstrerades Zenuitys mjukvara integrerad med Veoneers system och sensorer för första gången publikt - en viktig milstolpe. Affärsklimatet under andra halvan av 2019 väntas bli tuffare än vad vi trodde tidigare. Företaget fortsätter ha fullt fokus på att säkerställa en orderingång om 1,2 miljarder USD, att leverera pågående kundprogram och kommande betydelsefulla lanseringar, att genomföra våra marknadsanpassningsprogram och gradvis återgå till en organisk tillväxt med förbättrat EBIT och kassaflöde under 2020.

Avslutningsvis vill jag tacka ägare, medarbetare och partners för engagemang och stöd för Veoneers utveckling till en global ledare inom fordonsteknik.

Kontakter:
Thomas Jonsson - EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27, thomas.jonsson@veoneer.comoch
Ray Pekar - VP Investor Relations, +1 248 794 4537, ray.pekar@veoneer.com.Frågor - Corporate website www.veoneer.com 

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom EVP Communi­cations & IRs försorg för offentliggörande fredagen den 26 juli 2019 kl 12:00 CET.

Övriga sidor i rapporten publiceras enbart på engelska.

En telefonkonferens hålls idag den 26 juli 2018 kl 14.00. Se www.veoneer.com för kod och telefonnummer. Presentationen publiceras på hemsidan innan telefon­konferensen börjar. Se även '`Management Discussion & Analysis" i Form 10Q som registrerats hos den amerikanska finansinspektionen SEC och fotnoten angående Non-U.S GAAP Financial Measures på sidan 9 i denna kvartalsrapport    1 Ej U.S. GAAP samt övrigt markerat med '*', se jämförelsetabell samt Non-U.S GAAP Financial Measures på sidan 9 i denna kvartalsrapport, angående organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte baseras på U.S. GAAP (god redovisningssed i USA).