I enlighet med årsstämmans beslut ska Modelon AB valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet. Valberedningen består av:

  • Johan Andreasson, ordförande, utsedd av Modelon Group AB
  • Kai Tavakka, utsedd av Accendo Capital SICAV RAIF
  • Mikael Bluhme, utsedd av Roosgruppen AB
  • Christer Ljungberg, styrelseordförande, adjungerad

Årsstämman i Modelon AB kommer att äga rum i Lund den 17 – 20 maj 2022. Valberedningens förslag publiceras i samband med kallelsen till årsstämman samt kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.modelon.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till ir@modelon.com senast den 1 februari 2022.

Lund, 15 oktober 2022
Styrelsen
Modelon AB (publ)

Nyheter