Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) med framgång har slutfört utvärderingsborrning 16/1-28S och produktionstest på Rolvsnesfyndigheten i PL338C på Utsirahöjden i norska delen av Nordsjön.

Sammanfattning:

 • God produktivitet bekräftad från reservoar av uppsprucken och vittrad berggrund
  • Vid begränsad produktion uppgick produktionsnivån till 7 000 fat olja per dag (bopd).
  • Bekräftad kontakt med betydande oljevolymer.
    
 • Betydande ökning av resurserna för Rolvsnes
  • Ökning av bruttoresurserna till mellan 14 och 78 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) från tidigare intervall om 3 till 16 MMboe.
  • Förlängt borrtest nödvändigt för att bättre förstå reservoarens långsiktiga produktionsegenskaper.
    
 • Minskat risken i den ytterligare prospekteringspotentialen i området
  • Prospekteringsborrning på Goddostrukturen planerad för 2019.
  • Kombinerat uppskattas området kring Rolvsnes- och Goddostrukturerna innehålla bruttoresurser om mer än 250 MMboe.

Utvärderingsborrningen är den tredje borrningen på oljefyndigheten Rolvsnes och genomfördes cirka 3 km från Edvard Griegplattformen, för vilken Lundin Norway är operatör. Det primära målet var att bekräfta kommersiella produktionsnivåer från en horisontell borrning som genomfördes i reservoarer av uppsprucken och vittrad berggrund, liknande de som för närvarande producerar i den norra delen av Edvard Griegfältet.

Den horisontella borrningen påträffade 2 500 meter berggrund av uppsprucken och vittrad karaktär. Omfattande datainsamling och och provtagning utfördes i reservoaren, inklusive ett tio dagar långt produktionstest med loggning och flödesprovtagning. Vid begränsad produktion uppgick produktionsnivån som högst till 7 000 bopd medan nivån över en femdagarsperiod låg på 4 200 bopd. Testresultaten visar på god reservoarproduktivitet och att det finns kontakt med betydande oljevolymer som har fördelaktigt stöd av vattentryck, vilka är positiva faktorer för en kommersiell utvinningsgrad från Rolvsnes.

Till följd av dessa positiva resultat har de uppskattade bruttoresurserna för Rolvsnesfyndigheten ökat från 3 till 16 MMboe till nytt intervall om 14 till 78 MMboe. De långsiktiga produktionsegenskaperna för denna reservoartyp behöver förstås bättre och alternativ övervägs för att genomföra ett förlängt borrtest från den horisontella utvärderingsborrningen. Rolsvnes ses som en möjlig utbyggnad genom återkoppling till Edvard Grieg. Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen COSL Innovator som efter slutförd borrning ej längre är under kontrakt av bolaget.

Lundin Norway är operatör för PL338C med en licensandel om 50 percent. Partners är Lime Petroleum med 30 procent och OMV med 20 procent.

De positiva resultaten från borrningen på Rolvsnes minskar risken i den liknande prospekteringspotential som finns i närliggande PL815, där en prospekteringsborrning på Goddostrukturen planeras under 2019. Kombinerat uppskattas området där Rolvsnes- och Goddostrukturerna finns innehålla bruttoresurser om mer än 250 MMboe.

Lundin Norway är operatör för PL815 med en licensandel om 40 procent. Partners är Petoro, Lime Petroleum  och Concedo med 20 procent vardera.


Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum kommenterar:

“Jag är mycket nöjd med utvärderingsborrningen och produktionstestet på Rolvsnes. Det är inte ofta ett bolag lyckas minska risken i ett helt nytt geologiskt koncept i en jurisdiktion som Norge och med resultaten från Rolvsnes är jag optimistisk om den betydande potentialen i denna typ av uppsprucken och vittrad berggrund på Utsirahöjden.

De viktigaste elementen i denna borrning var att påvisa kommersiella produktionsnivåer och kontakt med betydande oljevolymer och det känns mycket bra att  kunna konstatera att vi har lyckats överträffa förväntningarna vad gäller båda. Fokus kommer nu att ligga på att förstå den fulla potentialen i det här geologiska konceptet och vi planerar för ett förlängt borrtest och ytterligare prospekteringsborrning. Detta resultat bekräftar inte enbart vår organiska tillväxtstrategi men visar också på vilken fortsatt potential det finns i och omkring vår Edvard Grieganläggning.”


Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com


För ytterligare information var vänlig kontakta:


Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
  
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch
 

 

 
Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se


Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 07.00 CEST.


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga