• Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 2 252 (1 622) MSEK. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till det irländska företaget Manor Farm, som förvärvades den 28 augusti 2017. Netto-omsättningen ökade med 4 procent i Sverige, 10 procent i Danmark, 5 procent i Norge och 31
procent i Finland.
  • Justerat rörelseresultat[1] ökade med 29 procent till 90 (70) MSEK, motsvarande en marginal på 4,0 (4,3) procent. Förutom Irland, som svarade för huvuddelen av ökningen, uppnådde Norge och Finland förbättringar. Resultatet påverkades negativt av en sämre pris/mix, framför allt i Sverige där resultatet försämrades. Även Danmark visade ett lägre resultat.
  • Under kvartalet togs beslut om en omstrukturering av produktionen inom ekologisk kyckling i Sverige, som belastade rörelseresultatet med 22 MSEK.
  • Periodens resultat var oförändrat och uppgick till 33 (33) MSEK, motsvarande 0,51 (0,56) SEK
per aktie.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 70 (-5) MSEK, positivt påverkat av det högre resultatet och en förbättring av rörelsekapitalet. Nettoinvesteringarna i kvartalet ökade till 138 (52) MSEK, främst till följd av den pågående utbyggnaden av anläggningen i Farre i Danmark.
  • Den räntebärande nettoskulden ökade med 100 MSEK från den 31 mars 2018 till 2 039 (1 619) MSEK, huvudsakligen beroende på förvärvet av den irländska verksamheten. 
Proforma inklusive den nyförvärvade irländska verksamheten[2]
  • Inklusive Manor Farm på proformabasis ökade nettoomsättningen med 10 procent. 
  • Justerat rörelseresultat1) uppgick till 90 (91) MSEK, motsvarande en marginal på 4,0 (4,4) procent.

   

+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|MSEK  | Kv2| Kv2| För| H1| H1| För|Rullande| 2017|
| | 2018| 2017|-ändring| 2018| 2017| -ändring| 12 m| |
| | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Nettoomsättning  |2 252 | 1 622 | 39% |4 368 | 3 216 | 36% | 8 253| 7 101 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad EBITDA[1]| 159 | 124 | 28% | 307 | 237 | 30% | 629| 559 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerat | 90 | 70 | 29% | 170 | 129 | 32% | 370 | 329 |
|rörelseresultat[1]| | | | | | | | |
|(EBIT)  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Jämförelsestörande| -23 | -8 | -| -23 | -9 | -| -48 | -34 |
|poster  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Rörelseresultat | 67 | 62 | 8% | 147 | 120 | 23% | 322 | 295 |
|(EBIT)  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Finansnetto  | -27 | -9 | -202% | -52 | -28 | -86% | -95 | -71 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Resultat efter | 40 | 53 | -25% | 95 | 92 | 3% | 227 | 224 |
|finansnetto  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Skatt på periodens| -7 | -20 | 65% | -18 | -29 | 38% | -45 | -56 |
|resultat  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Periodens | 33 | 33 | 0% | 77 | 63 | 22% | 182 | 168 |
|resultat  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad EBITDA | 7,1% | 7,6% | -| 7,0% | 7,4% | -| 7,6% | 7,9% |
|-margina[1] | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad | 4,0% | 4,3% | -| 3,9% | 4,0% | -| 4,5% | 4,6% |
|rörelsemarginal[1]| | | | | | | | |
|(EBIT)  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Resultat per | 0,51 | 0,56 | -9% | 1,18 | 1,06 | 11% | 2,83 | 2,73 |
|aktie, SEK  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad |11,4% | 9,3%| -| 11,4%| 9,3%| -| 11,4%| 11,1%|
|avkastning på | | | | | | | | |
|sysselsatt | | | | | | | | |
|kapital[1] | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Avkastning på eget|14,7% | 12,3%| -| 14,7%| 12,3%| -| 14,7%| 13,8%|
|kapital  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Operativt | 70| -5 | -| 96| 0| -| 309| 213|
|kassaflöde  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Nettoskuld  | -2| -1 619 | 26% | -2| -1 619 | 26% | -2 039 | -1 886 |
| | 039 | | | 039 | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|  |   |   |  |  |  |  |  |  |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Proforma, | Kv2|Kv2 2017| För| H1| H1 2017| För| Rullande| 2017|
|inklusive | 2018|Proforma|-ändring| 2018|Proforma|-ändring| 12 m|proforma|
|Irland[2]  | | | | | | | proforma| |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Nettoomsättning  |2 252 | 2 048 | 10% |4 368 | 4 064| 7% | 8 511| 8 207 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerat | 90 | 91 | -1% | 170 | 166| 2% | 380 | 376 |
|rörelseresultat[1]| | | | | | | | |
|(EBIT)  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad | 4,0% | 4,4%| -| 3,9% | 4,1% | -| 4,5% | 4,6% |
|rörelsemarginal[1]| | | | | | | | |
|(EBIT)  | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+

[1]Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 12.
[2] Proformasiffrorna har upprättats i illustrativt syfte för att visa hur segmentet skulla ha bidragit till koncernens nettoomsättning och rörelseresultat om det hade varit en del av koncernen under hela 2017. Proformasiffrorna har inte reviderats. Se sid 4-5.
  

Koncernchefen kommenterar andra kvartalet 

Koncernens nettoomsättning ökade starkt i andra kvartalet tack vare förvärvet av det irländska företaget Manor Farm, stark organisk tillväxt och valutakurseffekter. Jämfört med andra kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen med 10 procent proforma till 2 252 MSEK och med 5 procent justerat för valutakurseffekter. Alla länder bidrog till ökningen.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK jämfört med 91 MSEK proforma andra kvartalet föregående år, motsvarande en marginal på 4,0 (4,4 proforma) procent. Även om både Norge och Irland utvecklades väl och Finland uppnådde en fortsatt resultatförbättring, påverkades marginalen negativt av en sämre pris/mix, framför allt i Sverige samt av högre råvarukostnader och marknadsinvesteringar i Danmark.

Andelen förädlade produkter av totala nettoomsättningen ökade väsentligt jämfört med andra kvartalet föregående år proforma. Kylda produkter ökade med 4 procent proforma och så kallade ready-to-eat produkter med 16 procent proforma. Försäljningen till dagligvaruhandeln ökade med 7 procent proforma, medan försäljningen till restauranger och storhushåll steg med 12 procent proforma.

Nettoomsättningen i Sverige ökade med 4 procent till 661 MSEK. Marknaden visade en återhämtning men resultatet för den svenska verksamheten påverkades negativt av både lagerutförsäljning och lägre produktionsvolymer under sommaren för att uppnå en mer balanserad lagersituation. Den justerade rörelsemarginalen var 4,2 procent jämfört med 5,2 procent andra kvartalet föregående år. Jag är övertygad om att vi i kraft av vår affärsmodell och starka varumärke har goda förutsättningar att på medellång sikt åter uppnå våra historiska marginaler i Sverige. Under kvartalet tog vi beslut om en omstrukturering av vår produktion inom premiumfåglar och hönor, som innebär nedläggning av slakteriet i Åsljunga, vilket kommer att ha en positiv resultatpåverkan fr.o.m. 2019. Handelsrestriktionerna till följd av fågelinfluensan påverkade det justerade rörelseresultatet för Sverige negativt med cirka 6 MSEK i kvartalet. Det är dock glädjande att meddela att vi förväntar oss att utbrottet av fågelinfluensan inte kommer att ha någon ytterligare negativ påverkan framöver.

Nettoomsättningen i Danmark ökade med 10 procent, eller med 3 procent i lokal valuta, till 688 MSEK. Ökningen uppnåddes främst genom en högre försäljning till dagligvaruhandeln och av ready-to eat-produkter. Den justerade rörelsemarginalen var 3,2 procent jämfört med 4,5 procent andra kvartalet föregående år. Försämringen av marginalen berodde på både högre råvarukostnader och operativa kostnader i kombination med marknadssatsningarna på det nya produktsortimentet under varumärket De Danske Familiegårde. Varumärket har tagits emot mycket väl på marknaden och jag är övertygad om att dessa investeringar kommer att stärka vår position i Danmark.

Nettoomsättningen i Norge ökade med 5 procent, eller med 1 procent i lokal valuta, till 393 MSEK. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 8,4 procent jämfört med 8,0 procent andra kvartalet föregående år. Den norska verksamheten är idag den mest lönsamma i koncernen. Den positiva utvecklingen har framför allt uppnåtts genom investeringar i produktionen baserade på best practice inom koncernen. Dessutom har produktsortimentet stärkts väsentligt.

Nettoomsättningen för Irland ökade med 17 procent proforma, eller med 9 procent i lokal valuta, till 499 MSEK. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 5,4 procent från 5,0 procent proforma andra kvartalet föregående år. Jag är mycket nöjd med hur verksamheten har utvecklats och integrerats i koncernen. Ett utbyte av best practice mellan ansvariga chefer och motsvarande nyckelpersoner i övriga koncernen har bidragit positivt. Vi har också identifierat ett antal investeringar för att minska flaskhalsar i produktionen och uppnå ökad effektivitet, som kommer att genomföras successivt under de kommande åren. Vi beräknar att investeringarna på Irland i år kommer att rymmas inom det tidigare kommunicerade totala investeringsbeloppet för 2018, se nedan.

Verksamheten i Finland visade en fortsatt stark tillväxt och nettoomsättningen ökade med 31 procent, eller med 14 procent i lokal valuta, till 114 MSEK. Den starka ökningen kunde uppnås tack vare ökad effektivitet i produktionen och en förbättrad produktmix. Vi har uppnått en sekventiell förbättring av resultatet under de senaste kvartalen. Det operativa kassaflödet var positivt i både första och andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var dock fortsatt negativt i andra kvartalet och uppgick till -4 MSEK jämfört med -9 MSEK andra kvartalet föregående år. Vi fortsätter med de åtgärder som krävs för att snarast möjligt nå vårt första mål om ett nollresultat och förväntar oss att se fortsatta förbättringar under kommande kvartal.

Den exceptionellt varma och torra sommaren i norra Europa har påverkat spannmålsskördarna negativt. Våra kontrakterade uppfödare är till stor del beroende av lokalt producerat foder och vi förväntar oss därför att våra råvarukostnader kommer att öka under kommande kvartal. Vår avsikt är att kompensera för dessa kostnader genom prishöjningar.

Den räntebärande nettoskulden ökade med 100 MSEK under kvartalet till 2 039 MSEK. Justerat för utdelningen till aktieägarna på 118 MSEK var kassaflödet positivt trots att investeringarna ökade till 138 MSEK motsvarade 251 procent av avskrivningarna i kvartalet. Detta var möjligt tack vare det högre resultatet och en förbättring av rörelsekapitalet med 72 MSEK. Vi förväntar oss en fortsatt minskning av rörelsekapitalet under året. Vi beräknar att investeringarna under 2018 kommer att uppgå till cirka 350 MSEK inklusive Irland, varav cirka 150 MSEK avser utbyggnaden av kapaciteten i Farre i Danmark. Investeringarna i Farre uppgick till 67 MSEK i kvartalet.

Det är glädjande att vi fortsätter att stärka vår position på våra hemmamarknader, men jag ser en ytterligare potential att omvandla tillväxten till högre marginaler. Vi arbetar intensivt med att göra det bästa av de rådande marknadsförutsättningarna i Sverige och förväntar oss att marknadsinvesteringarna i Danmark successivt börjar ge effekt. Det är också tillfredsställande att se den positiva utvecklingen för Irland och att kunna rapportera fortsatta förbättringar av lönsamheten i Finland. Utvecklingen för den norska verksamheten är ett bra exempel på potentialen i vår verksamhet.

Vi följer kontinuerligt de strukturella förändringarna i vår bransch och bedömer att vi är väl positionerade att delta i konsolideringen av den europeiska kycklingindustrin. Förvärvet av Manor Farm är en god illustration av hur vi kan skapa värde och stabilitet för våra aktieägare. Vår geografiska spridning är en styrka för koncernen då de flesta faktorer som driver marginalen är landspecifika.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef
  

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas den 22 augusti 2018 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: 1 845 709 8568
Övriga länder: +44 20 3936 2999 

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på bolagets hemsida.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef:  +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO:   +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

   
Finansiell kalender

  • Rapport för tredje kvartalet 2018:                                          5 november 2018
  • Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018:                    20 februari 2019
   
    

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 07.30.