Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2020.

Tre månader (2020-01-01 - 2020-03-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 774 906 SEK
(-1 170 594 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,16 SEK)
  • Soliditeten uppgick till 91,8% (95,4%).
Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
  • Bolaget informerade i januari om att man säkerställt en robust och validerad process för tillverkning av läkemedelssubstans som uppfyller kvalitetskraven för den kliniska studien på patienter med Alzheimers sjukdom med vaccinet, ALZ-101 samt att studien beräknas att starta under fjärde kvartalet med första patientens första dos planerad till årsskiftet 2020/2021
  • I februari genomförde Alzinova AB en förändring av styrelsens sammansättning, då Björn Löwenadler lämnade Alzinovas styrelse av personliga skäl.
  • En extra bolagsstämma genomfördes den 27 februari 2020. Vid stämman fattades beslut om antalet styrelseledamöter i bolaget samt tillsättande Pernilla Sandwall som ny styrelseledamot.
  • I mars tillträdde Håkan Skogström rollen som Chief Financial Officer.
  • Bolaget arbetar aktivt med riskanalys avseende covid-19 och har nära arbete med samarbetspartners för att minimera eventuella effekter av covid-19. Alzinova avser att uppdatera marknaden regelbundet med relevant information avseende väsentliga effekter på Alzinovas verksamhet från covid-19.
Väsentliga händelser efter utgången av första kvartalet 2020
  • Inga väsentliga händelser  

 

VD har ordet

Vårt mål är att vid årsskiftet 2020/2021 starta den första kliniska studien med ett terapeutiskt vaccin, specifikt riktat mot de toxiska oligomererna av amyloid-β, på patienter med Alzheimers sjukdom.

Läkemedelskandidaten ALZ-101 är i sen preklinisk fas och under första kvartalet 2020 har vi fortsatt arbetet med att utveckla och framställa läkemedelssubstans för att under hösten kunna leverera GMP-material och kliniskt studiematerial för den kommande studien. Vi har förberett och arbetat med den regulatoriska dokumentationen som krävs för att kunna starta den kliniska fas-1b-studien på Alzheimerpatienter i Finland. Detta är den första studien med ALZ-101 i människa och kommer därför att vara en så kallad säkerhetsstudie där målet är att visa att det terapeutiska vaccinet ALZ-101 är säkert och tolereras väl hos Alzheimer patienter. Vi kommer i den kliniska studien även studera immunsvaret hos patienterna och en rad olika biologiska markörer som är kopplade till Alzheimers sjukdom.

Läkemedelskandidaten ALZ-101 och antikroppen ALZ-201 skiljer sig från tidigare testade kandidater inom Alzheimers sjukdom, vilka ospecifikt och i olika hög grad, binder in till olika former av amyloid-β. Kliniska studier som genomförts med andra kandidater tyder på att specificiteten är viktig både för att erhålla en god effekt men även för att undvika biverkningar.

Ett terapeutiskt oligomerspecifikt vaccin för Alzhemiers sjukdom är specifikt och unikt och innebär att kroppen genererar egna antikroppar som är enbart riktat mot de toxiska oligomererna av amyloid-β, som anses vara orsaken till Alzheimers sjukdom.

Vårt mål är att utveckla ett sjukdomsmodifierande terapeutiskt vaccin för att behandla och även förebygga Alzheimers sjukdom.  Ett långverkande och därmed kostnadseffektivt läkemedel möjliggör för patienter att leva ett självständigt liv fritt från påverkan av Alzheimers sjukdom.

Vår finansiella situation är fortsatt stabil. De fasta kostnaderna utgörs främst av förhållandevis låga driftskostnader som löner, lokalhyra och administration. De löpande kostnaderna är kopplade till vårt vaccinprojekt ALZ-101 och den kliniska studien på  Alzheimer-patienter.

Covid-19-pandemin påverkar oss alla direkt och indirekt. Vi arbetar fortlöpande med riskanalys och har ett nära arbete med samarbetspartners för att minimera eventuella negativa konsekvenser för Alzinova. Vi har idag ännu inte haft någon större påverkan av covid-19 på Alzinovas verksamhet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

 

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

 

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj  2020 kl. 08:00

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.