Vid årsstämman i AB Fagerhult den 23 april 2018 beslutades om utdelning med 2,00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Jan Svensson, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Johan Hjertonsson, Catherina Fored, Cecilia Fasth och Morten Falkenberg. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2019. 

Årsstämman beslutade om en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna per den 31 augusti 2018 samt styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare som de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Årsstämman beslutade ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10% av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2018") och överlåtelse av egna aktier med anledning av Prestationsaktieprogram 2018.

Habo den 23 april 2018

Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 18.40 CET

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO, mobile: +46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se (hakan.gabrielsson@fagerhult.se)

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.