Modelon AB (publ) höll den 28 september 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls stämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda bosatta i Sverige
Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda i Modelon-koncernen bosatta i Sverige genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2025:1 till Bolagets helägda dotterbolag Modelon Göteborg AB och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2025:1 från Modelon Göteborg AB till vissa anställda i Koncernen bosatta i Sverige. Programmet riktar sig till anställda bosatta i Sverige, som har anställts under det senaste året och som inte har erbjudits att förvärva teckningsoptioner tidigare.

Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram för vissa anställda bosatta utanför Sverige
Stämman beslutade att (A) inrätta ett personaloptionsprogram för vissa anställda i Modelon-koncernen bosatta utanför Sverige samt att (B) säkerställa Bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet genom beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2025:2 till Bolagets helägda dotterbolag Modelon Göteborg AB och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2025:2 från Modelon Göteborg AB. Programmet riktar sig till anställda bosatta utanför Sverige, som har anställts under det senaste året och som inte har erbjudits personaloptioner tidigare.

Utspädning från samtliga aktierelaterade incitamentsprogram
Om samtliga utestående teckningsoptioner och personaloptioner från optionsprogram 2019/2023, 2020/2024 samt 2021/2025 utnyttjas för teckning eller förvärv av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med sammanlagt 283 500, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 2,51 procent av antalet aktier och ca 1,17 procent av antalet röster i Bolaget. Per idag finns 11 016 471 aktier utgivna i Bolaget. Totala antalet aktier efter full utspädning blir därmed 11 299 971.

Lund, 28 september 2021
Styrelsen
Modelon AB (publ)

Nyheter