Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ("GomSpace" eller "Bolaget") har idag publicerat ett prospekt i samband med den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 298 miljoner SEK ("Företrädesmissionen") som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 12 november 2018.

Prospektets godkännande och publicering

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.gomspace.com) och på Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

19 november 2018                                                                     Avstämningsdag. Aktieägare som var upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilka medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt.

21 november - 3 december 2018                                   Handel i teckningsrätter.

21 november - 5 december 2018                                  Teckningsperiod.

Omkring den 11 december 2018                                    Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs.

Omkring den 20 december 2018                                   Företrädesmissionen slutförs och registreras.

Finansiella och legala rådgivare

Danske Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till GomSpace i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57                                       
E-post: nbu@gomspace.com               

Om GomSpace Group AB

Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.                                 
Övrigt
Denna information är sådan information som GomSpace är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018 kl. 08:10 CET.

 

+------------------------------------------------------------------------------+
|VIKTIG INFORMATION |
|Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, |
|förvärva eller teckna värdepapper i GomSpace. Ett prospekt avseende |
|Företrädesmissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och |
|godkänts av Finansinspektionen.Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller |
|delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper|
|i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan |
|registrering, eller i enlighet med tillämpligt undantag från registrering, |
|enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. GomSpace har |
|inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA|
|eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. |
|Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras |
|eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong |
|Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan |
|jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av |
|informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar och |
|föreskrifter.  |
+------------------------------------------------------------------------------+