Årsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") den 18 juni 2018, varvid följande beslut fattades:

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY

Årsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") den 18 juni 2018, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning, koncernresultat- och balansräkning samt att disponera förlusten enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisionsbolag
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöterna. Arvode till bolagets revisor beslutades utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade om omval av Carl-Viggo Östlund och Anders Tengström samt nyval av Sverker Littorin som styrelseledamöter. Carl-Viggo Östlund omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisionsbolag valdes Deloitte AB med Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets två (2) största aktieägare per den 31 december 2018.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent.

Beslut om fusion/absorption av helägt dotterbolag
Stämman beslutade att det helägda dotterbolaget Stressklubben AB med org. nr. 556884-9912 ska fusioneras/absorberas in i moderbolaget.

Samtliga beslut var enhälliga.

2018-06-19

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Kommunike fran arsstamma.pdf

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl 12:00 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.