Curando Nordic AB ("Curando Nordic") offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

9 månader (2019-01-01 - 2019-09-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 356 (11 865) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag. 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 10 323 (-10 663) KSEK. Resultatet belastades med justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK samt förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till -1 235 KSEK. Vidare belastades resultatet med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -824 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,45 (-0,46) SEK. 
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till -26,4 (53,0)%. 
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 829 (2 690) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med tredje kvartalet 2018. Minskningen är till största delen en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 389 (-3 638) KSEK. Resultatet belastades med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -824 KSEK under kvartal 3.
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal 3 uppgick till -0,10 (-0,16) SEK.

Resultat Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut.
per aktie: Per den 30 september 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic
AB till 23 021 490 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2019
 • Den 22 juli 2019 meddelades att Åke Knutsson utsetts till ny CFO.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Curando får ytterligare bryggfinansiering i form av konvertibla lån av sin styrelse uppgående till 1,1 MSEK under oktober.
 • Curando föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns att finna i PM från 21 oktober och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 9 december 2019. Beslutspunkterna på stämman framgår av PM från 6 november och finns på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar den 18 november att bolagets kvartalsrapport per 30 september komer att publiceras den 25 november istället för som tidigare meddelats den 23 november.
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett "Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curando.se