April - juni 2018
  •  Omsättning 4 179 MSEK (3 881). Organisk omsättningstillväxt 1,6% (0,5) och total omsättningstillväxt 7,7% (8,6)
  •  EBITDA¹ 262 MSEK (256) och marginal 6,3% (6,6). EBITDA ökade med 2,3%
  •  EBITA¹ 138 MSEK (142) och marginal 3,3% (3,7). EBITA minskade med 2,8%  
  •  Rörelseresultat (EBIT) 123 MSEK (108) och marginal 2,9% (2,8). EBIT ökade med 13,9% 
  •  Periodens resultat² 75 MSEK (70). Resultat per aktie efter utspädning² 0,53 SEK (0,50)
Januari - juni 2018
  •  Omsättning 8 335 MSEK (7 795). Organisk omsättningstillväxt 1,4% (1,9) och total omsättningstillväxt 6,9% (8,6)
  •  EBITDA¹ 593 MSEK (598) och marginal 7,1% (7,7). EBITDA minskade med 0,8%
  •  EBITA¹ 349 MSEK (374) och marginal 4,2% (4,8). EBITA minskade med 6,7%  
  •  Rörelseresultat (EBIT) 299 MSEK (317) och marginal 3,6% (4,1). EBIT minskade med 5,7% 
  •  Periodens resultat² 199 MSEK (222). Resultat per aktie efter utspädning² 1,41 SEK (1,57)

¹     Se s. 34 i Delårsrapport januari-juni 2018 för definitioner av EBITDA och EBITA.
²    Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 i Delårsrapport januari-juni 2018 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).

VD-kommentar:

"Norden och Frankrike fortsätter utvecklas väl.

Stärkt fokus på digitalisering och specialisering."  

Det andra kvartalet bekräftade den goda utvecklingen i Norden och Frankrike.

Norden nådde en EBITA-ökning om 18% i Q2 och för det första halvåret, då kalendereffekter neutraliseras, var ökningen 10%. Detta inkluderade 20 MSEK i ökade kostnader för digitalisering i Capio Go och Capio Närsjukvård och justerat för detta uppgick EBITA-ökningen för de första sex månaderna till 20%.

Trots färre arbetsdagar under både Q1 och Q2 nådde Frankrike samma EBITA-resultat för Q2 och H1 som förra året och visar därmed sin förmåga att kompensera för prissänkningar. Under det andra halvåret förväntas denna trend förstärkas.

I Tyskland fortsatte den dåliga utvecklingen, men som planerat påbörjades implementeringen av åtgärdsprogrammet under Q2. För att permanent förändra Tysklands förmåga att, i en snabbare takt än konkurrenterna, anpassa sig till Modern Medicin och snabb återhämtning (Rapid Recovery) gör vi nu omfattande förändringar i både organisation och bemanning.

Fokusering på Norden

Ökar specialiseringen
Capio har sedan ett antal år ökat fokus på specialisering för att kunna leverera högre kvalitet med god produktivitet. Capio S:t Göran har blivit ett flaggskepp för Capio inom högeffektiv akutsjukvård och har framgångsrikt överfört elektiva (planerade) volymer till specialistkliniker i Stockholmsområdet samtidigt som sjukhuset har blivit allt mer inriktat på akutsjukvårdsuppdraget. Genom att expandera vårt erbjudande inom mer standardiserad specialistvård har vi kunnat stödja den offentliga sjukvården med högkvalitativ vård även utanför den komplexa och dyra akutsjukvårdsmiljön. Exempel på sådana specialiteter är ortopedi, sjukvård för de äldre både i hemmet och inom slutenvården, ögonsjukvård och psykiatri. Denna specialisering kommer att fortsätta som en konsekvens av den övergripande utvecklingen inom sjukvård, till exempel att fler patienter väntar i köer, och kommer att fortsätta påverka Capios utveckling positivt.

Vi planerar nu för ett närmare samarbete mellan våra tre verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Dessa länder har liknande sjukvårdssystem, som alla erbjuder högkvalitativ vård när du väl är inne i systemet, men som kämpar med produktiviteten - vilket resulterar i långa väntetider för patienter. Under det andra halvåret 2018 förbereder vi för ett tätare kunskapsutbyte som effektiviserar våra erbjudanden både från ett medicinskt perspektiv och avseende operationell effektivitet, ett närmare samarbete inom inköp samt gemensamma IT-baserade verktyg som stödjer god service till patienterna och effektiva processer. Det stegvisa införandet av det nordiska samarbetet kommer att starta under Q1 2019.

De nordiska marknaderna erbjuder goda möjligheter för fortsatt solid organisk tillväxt genom fortsatt specialisering och hög mottaglighet för digitalisering. I tillägg finns det väsentliga tillväxtmöjligheter genom en fortsatt konsolidering av sjukvården genom samgåenden och förvärv.

För att fullt ut kunna ta tillvara de nordiska möjligheterna har styrelsen under det senaste året utvärderat Capios struktur och geografiska närvaro. Då Capio under våren har kontaktats av potentiella köpare av våra icke-Nordiska verksamheter, driver styrelsen nu en strukturerad process för en möjlig avytt­­­ring­ av verksamheterna i Frankrike och Tyskland.

Förvärvet av Legevisitten stärker Capios erbjudande till äldre patienter
Att utveckla vården för de äldre patienterna och förbereda för vårdval i Stockholm och senare till andra delar av Norden är prioriterat för Capio. Den åldrande befolkningen och de tillkortakommanden som finns i samordningen av sjukvården för komplexa tillstånd skapar möjligheter att erbjuda en bättre och tryggare kombination av vård i hemmet och som sluten­vårdspatient på ett basgeriatriskt sjukhus eller med mobila medicinska resurser.

Legevisitten bidrar inte bara med väsentliga volymer till Capios erbjudande av sjukvård för äldre patienter, utan även med stark ledningserfarenhet och kapacitet att utveckla morgondagens erbjudande ytterligare för en differentierad och bättre sjukvård för de äldre.

Capio Go och Capio Närsjukvård 

Ökar takten i digitaliseringen
Under det senaste året har vi haft stort fokus på den svenska primärvården och digitaliseringen av sjukvården och digitala läkarbesök genom Capio Go har gjorts tillgängliga för Capios listade primärvårdspatienter. Tjänsten som bygger på dynamiska algoritmer med frågor som besvaras digitalt av patienter, vilket underlättar för den medicinska personalen och inte bara handlar om ett videosamtal, är nu i fullt bruk. I juni började vi ta betalt för läkarbesöken i enlighet med nuvarande regelverk i de svenska landstingen.

Capios kombination av digital och fysisk vård utgör ett unikt patienterbjudande som i grunden kommer att förändra sättet att tillhandahålla vård i Sverige och Norden både avseende tillgänglighet för patienter och personalproduktivitet. För att ytterligare stärka vår digifysiska plattform har vi nyligen gjort två förvärv i Sverige som bidragit till att Capios totala antal vårdcentraler är fler än 100 och att antalet svenskar som är listade vid en av Capios centraler nu är nära 900 000 stycken. Detta betyder att vi genom våra listade patienter har en bas på cirka 9% av den svenska befolkningen som utgör vår plattform för digitala och fysiska vårdtjänster.

Digitala läkarbesök genom Capio Go är den första vågen av digitalisering. I den andra vågen använder vi alla 100 000 frågor i den fullständiga algoritmen för att också förbereda de fysiska besöken på vårdcentralerna ("Bättre besök"). Den medicinska personalens användning av detta verktyg möjliggör än högre kvalitetsresultat för läkarbesöket och stödjer även produktiviteten. Den tredje vågen av digitalisering innebär att kroniskt sjuka patienter erbjuds en digital kanal till Capio för löpande kommunikation och feedback, utan att ett fysiskt besök på vårdcentralen alltid är nödvändigt.

Samtliga dessa tre initiativ tas för att göra sjukvårdens kvalitet än bättre och förbättra tillgängligheten för de, oftast äldre personer, som behöver den fysiska kontakten i läkarbesöket. Capios löfte är att erbjuda första linjens vård utan väntan. Vi kommer att kunna leva upp till detta löfte i takt med att de olika tjänsterna tas i bruk. Utöver den förbättrade kvalitet som blir resultatet av att vår medicinska personal använder digitalt stöd, är den viktigaste effekten för vårdtagare av digitaliseringen en dramatiskt förbättrad tillgänglighet både genom den digitala tjänsten som sådan och genom att den avlastar de fysiska vårdcentralerna med de mindre komplicerade läkarbesöken. Att vara köfria kommer i kombination med vår förmåga att erbjuda både digital och fysisk vård att öka vårdcentralernas attraktivitet och kan leda till en snabbare tillväxt av basen av listade patienter. Framöver är detta också den mest betydelsefulla finansiella effekten för Capio. Pålistning kommer att addera extra volymer med låg marginalkostnad.

Den positiva trenden fortsätter i Frankrike
Capio Frankrike har nu erfarenhet av att proaktivt kunna genomföra produktivitetsförbättringar. Trots fyra färre arbetsdagar under H1 2018 har Capio Frankrike behandlat totalt 3% fler patienter med 3% kortare vårdtid och 1% mindre personal. Dessa trender förstärktes under det andra kvartalet och visar tydligt produktivitetsförbättringar som kompenserar 2018 års prissänkning om 1,2%.

Omstrukturering i Tyskland
Tappet i Tyskland i kvartalet beror på alltför långa vårdtider av patienter på sjukhus och ytterligare omsättning av läkare, vilket resulterade i lägre kapacitet och omsättning. De långa vårdtiderna förklaras av bristande engagemang för Modern Medicin från vissa läkare. I tillägg har minskningen av tillfällig personal som täckte upp för den ordinarie personalen under influensasäsongen gått för långsamt, vilket har resulterat i alltför höga personalkostnader. Under Q2 har vi vidtagit åtgärder för att adressera dessa problem och påskynda implementeringen av Rapid Recovery. Detta har lett till mer omfattande omstruktureringar än vad som ursprungligen planerades för. På de allmänna sjuk­husen har vi bytt ut två av sjukhuscheferna och vi håller på att byta ut ett antal äldre läkare. Dessa omstruktureringsåtgärder påverkar Q2 och kommer även att påverka Q3.

                                            *

För återstoden av året förväntar vi oss en fortsatt god utveckling i Norden och Frankrike och vi kommer att arbeta hårt för att förbättra den tyska utvecklingen. Capio kommer också öka utvecklingstakten med starkt fokus från ledningen för att stödja digitalisering, specialisering och ytterligare konsolidering.

Min efterträdare Attila Vegh kommer att tillträda sin tjänst den 1 oktober 2018 och kommer att fortsätta arbetet med att implementera Capios strategi, till nytta för patienter, beställare, anställda och aktieägare.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 20 juli 2018 kl. 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com (https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&partnerref=rss-events&eventid=1777318&sessionid=1&key=DB8CD3E1D7AF9D927AAD7192ED68AA7C&regTag=&sourcepage=register) och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 93
Storbritannien: +44 20 3008 9804
USA: +1 855 831 5944
Finland: +35 898 171 04 94
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se www.capio.com (http://www.capio.com/sv/investerare)

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentlig­görande den 20 juli 2018 kl. 08.00 svensk tid.

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com (http://www.capio.com/sv).