Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor.

"Vi har under en period arbetat för att bredda det institutionella ägandet i Bactiguard och öka likviditeten i aktien. Vi har nu placerat en större mängd aktier hos tre välrenommerade svenska institutioner. Därmed har vi uppnått vårt mål och det är positivt för såväl bolaget, oss huvudägare som övriga aktieägare i Bactiguard", säger Christian Kinch.

Transaktionen innebär att de två huvudägarna Christian Kinch och Thomas von Koch vardera säljer 3 315 000 B-aktier till ett värde av 129,3 miljoner kronor. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 33 302 373 och det totala antalet röster till 69 302 373. Därmed äger de två huvudaktieägarna nu vardera aktier motsvarande 18,4 procent av kapitalet och 34,8 procent av rösterna i bolaget. Sammantaget kontrollerar de fortsättningsvis majoriteten av rösterna i bolaget.

Carnegie agerade rådgivare i transaktionen.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-09-10, kl. 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christian Kinch, VD
Tel 08-440 58 80

Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se