Bioservo har en globalt framskjuten position inom soft exo-skeleton-teknik. Bolagets produkter fokuserar på preventivt syfte för industrin samt rehabilitering inom sjukvården. Bolaget är väl positionerat för att kunna utnyttja den förväntade tillväxten i marknaden. Vår riktkurs i bas-scenariot blir 29 kronor per aktie.

Bioservo grundades 2006 genom ett forskningssamarbete och har nu gått in i kommersialiseringsfasen. Bolagets produkter kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik vilket ger personer extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion. Bioservos produkter syftar till att förebygga förslitningsskador inom industrin och assistera samt rehabilitera individer inom sjukvården att få tillbaka basala handfunktioner. . Produkterna Ironhand® och Carbonhand ligger vad vi erfar i framkant av utvecklingen och har goda möjligheter att få gott genomslag på marknaden. 

Bolaget fokuserar på två segment där den industriella sektorn är mest
intressant även om hälsovårdesektorn också har en potential för kraftig
tillväxt. De vertikaler som bolaget initialt har valt ut är fordonsindustrin
(automotive) och flygindustrin (aerospace) där företaget redan har intressanta
samarbeten. Den tredje är inom byggindustrin där de har ett samarbete med ett
av de största franska byggbolagen. Den förebyggande delen för industriella
bolag är det som vi ser som mest intressant initialt. Detta då det finns en
tydlig kostnadsbesparingspotential för bolagen som är relativt enkla att
förverkliga. 

I vårt basscenario räknar vi med att Bioservo blir framgångsrikt och lyckas få en stark ställning som leverantör till de vertikaler de primärt fokuserar på. Intitialt räknar vi med ett bra genomslag på marknaderna i USA, Tyskland och Frankrike. I USA och Tyskland är det främst inom fordonsindustrin och i Frankrike primärt inom byggindustrin.Vi ser även stor potential på andra marknader då större delen av de stora fordonskoncernerna är globala. Vi initierar bevakning med ett motiverat pris per aktien i basscenariot till 29 kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/grundanalys-bioservo-technologies-ab-en-hjalpande-hand

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/).