Tredje kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 262,5 MEUR (212,1 MEUR), en ökning med 23,8 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 12,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 27,3 MEUR (14,3 MEUR), rörelsemarginalen var 10,4 procent (6,7 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 19,5 MEUR (6,3 MEUR), en vinstmarginal på 7,5 procent (3,0 procent).
 • EBITDA uppgick till 50,1 MEUR (32,5 MEUR), en ökning med 54,4 procent. EBITDA-marginalen var 19,1 procent (15,3 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 38,1 MEUR (22,3 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 14,5 procent (10,5 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,7 MEUR (22,6 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,108 EUR (0,043 EUR).
 • Covid-19 hade en positiv påverkan på verksamheten.

 

Nio månader
 • Nettoomsättningen uppgick till 700,1 MEUR (614,7 MEUR), en ökning med 13,9 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 4,7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31,4 MEUR (35,7 MEUR), en minskning med 11,9 procent, rörelsemarginalen var 4,5 procent (5,8 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 8,5 MEUR (18,1 MEUR), en vinstmarginal på 1,2 procent (2,9 procent).
 • EBITDA uppgick till 104,4 MEUR (87,3 MEUR), en ökning med 19,6 procent. EBITDA-marginalen var 14,9 procent (14,2 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 67,3 MEUR (58,3 MEUR), en ökning med 15,5 procent, EBITDAaL-marginalen var 9,6 procent (9,5 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116,5 MEUR (62,4 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,054 EUR (0,120 EUR).
 • Covid-19 hade en ackumulerad negativ påverkan på verksamheten.
 • Riktad nyemission av 15 miljoner aktier genomförd i juni 2020, nettolikvid om 141,9 MEUR.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 3 Kv 3 För 9M 9M För-ändring Helår
2020 2019 -ändring 2020 2019 2019

Nettoomsättning 262,5 212,1 24% 700,1 614,7 14% 844,4
Rörelseresultat 27,3 14,3 91% 31,4 35,7 -12% 46,5
(EBIT)
Rörelsemarginal 10,4% 6,7% 4,5% 5,8% 5,5%
Nettoresultat 19,5 6,3 207% 8,5 18,1 -53% 24,7
Vinstmarginal 7,5% 3,0% 1,2% 2,9% 2,9%
Vinst per aktie 0,108 0,043 151% 0,054 0,120 -55% 0,168
före/efter
utspädning, EUR

EBITDA 50,1 32,5 54% 104,4 87,3 20% 120,7
EBITDA-marginal 19,1% 15,3% 14,9% 14,2% 14,3%
EBITDAaL 38,1 22,3 71% 67,3 58,3 16% 80,6
EBITDAaL-marginal 14,5% 10,5% 9,6% 9,5% 9,5%
EBITA 30,1 15,7 93% 44,2 39,8 11% 53,7
EBITA-marginal 11,5% 7,4% 6,3% 6,5% 6,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.
Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 7.45 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com (http://www.medicover.com)
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 070-3033272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com

 
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com