Stille AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det schweiziska bolaget S&T AG med utveckling, tillverkning och försäljning av mikrokirurgiska instrument i det absoluta premiumsegmentet.

S&T AG grundades 1966 och har sitt säte och tillverkning i Neuhausen, Schweiz. S&T är globalt erkända som en av världens främsta tillverkare av högkvalitativa mikrokirurgiska instrument. Bolagets produkter marknadsförs genom ett femtiotal distributörer världen över med USA, Storbritannien och Tyskland som viktigaste marknader. 

"Förvärvet av S&T innebär en sammanslagning av branschens två mest högkvalitativa tillverkare av kirurgiska instrument i premiumsegmentet. Detta ger ett betydande värde för Stilles verksamhet. Stilles produkterbjudande inom mikrokirurgi kompletteras nu kraftfullt och bolagens respektive distributionskanaler ger stora möjligheter till ökad försäljning", kommenterar Stilles VD Hanna Ernestam Wilkman. 

S&T har 20 anställda och för det brutna verksamhetsåret som avslutades 2021-06-30, uppgår den preliminära omsättningen till MCHF 6,1 med en justerad EBITDA på ca MCHF 1,6. Förvärvet kommer även att omfatta det tyska systerbolaget S&T GmbH vars primära funktion varit att förenkla exporten av produkter från det schweiziska bolaget till EU.

MCHF 6,0 erläggs kontant vid övertagandet och finansieras genom Stilles befintliga kassautrymme och banklån. Utöver detta betalas MCHF 2,5 i vederlagsaktier vilka med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 nyemitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Därutöver kan en ytterligare tilläggsköpeskilling om maximalt MCHF 3,0 utfalla tidigast 18 månader efter förvärvet under förutsättning att vissa specifika företagsmål uppnås. Köpeskillingen för det tyska dotterbolaget S&T GmbH uppgår till €25,000 vilket motsvarar aktiekapitalet i bolaget. 

Transaktionen signerades och kommer även stängas idag 8 juli 2021. S&T AG blir en del av Stilles affärsområde Kirurgiska instrument. Markus Spingler VD på S&T AG blir ny affärsområdeschef på Stille med globalt ansvar för affärsområdet. Markus kommer även ges en plats i Stilles ledningsgrupp. 

"Stille och S&T har följt varandra på håll under många år och det känns fantastiskt att nu få möjligheten att utvecklas och växa tillsammans. Jag ser med tillförsikt fram mot att vara en del av Stilles organisation och att integrera våra verksamheter", kommenterar S&T AG VD Markus Spingler. 

"Vi har en tydlig strategi och tillväxtagenda inom Stille. Det är glädjande att vi nu lyckats förvärva ett företag som möter våra högt ställda kriterier vad gäller inriktning, lönsamhet och tillväxtpotential. Förvärvet markerar ett viktigt steg i Stilles fortsatta resa i att vara en ledande aktör inom premiumsegmentet för kirurgiska instrument", kommenterar Stilles styrelseordförande Lars Kvarnhem.

Torshälla den 8 juli, 2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 juli 2021 kl. 12.50.

För mer information om Stille besök www.stille.se