Heimstaden AB (publ) höll sin årsstämma den 8 april 2021. Aktieägare hade möjlighet att poströsta.

Stämman fattade beslut i enlighet med samtliga framlagda förslag, sammanfattningsvis, i enlighet med följande.
  • Fastställande av årsredovisningen för 2020 samt förslaget till resultatdisposition i enlighet med årsredovisningen.
  • Omval av Ivar Tollefsen och John Giverholt som styrelseledamöter samt val av Fredrik Reinfeldt och Vibeke Krag som nya styrelseledamöter.
  • Antagande av förslaget till styrelsearvode för 2021.
  • Val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB och Jonas Svensson som revisorer. Peter von Knorring kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.
  • Beslutade om uppdelning 10:1 avseende samtliga befintliga aktier i bolaget. Antalet aktier efter uppdelningen kommer att uppgå till 132 040 000 stamaktier och 23 437 500 preferensaktier. Beräknad avstämningsdag är den 26 april 2021.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier under tiden fram till årsstämman 2022, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 40 000 000 preferensaktier (efter uppdelningen av aktier). 
  • Bolagsordningen ändrades för att möjliggöra uppdelningen av aktier och beslut av styrelsen om nyemission av aktier.

På det efter årsstämman efterföljande konstituerande styrelsemötet beslutades att bolaget ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Kontakt:

Patrik Hall, CEO
+46 705-85 99 56
patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 hem och ett fastighetsvärde om 170 mdkr. Huvudkontoret är i Malmö. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se.Läs mer på www.heimstaden.com.