Perioden 1 januari - 31 mars 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 78,3 (53,1) mkr motsvarande en tillväxt om 47,5 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,5) mkr en ökning om 46,7 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 0,9 (0,5) mkr en ökning om 80,0 procent
 • EBITDA marginalen uppgick till 2,8 (2,8) procent, rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,1 (1,0) procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 (0,2) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -0,2 (4,6) mkr och -0,2 (-12,6) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till 0,01 (-306,51) kronor

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

 Perioden 1 januari - 31 mars 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 78,3 (53,1) mkr motsvarande en tillväxt om 47,5 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,5) mkr en ökning om 46,7 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 0,9 (0,5) mkr en ökning om 80,0 procent
 • EBITDA marginalen uppgick till 2,8 (2,8) procent, rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,1 (1,0) procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,4 (0,2) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -0,2 (4,6) mkr och -0,2 (-12,6) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till 0,01 (-306,51) kronor

Väsentliga händelser januari - mars 2018

Förvärv
Livihop tecknade avtal samt tillträdde BAMU Uppsala AB under mars månad. BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun. Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden. Köpeskillingen har beräknats till 6,5 mkr vilket inkluderar framtida tilläggsköpeskillingar om 2,13 mkr. Förvärvet finansierades med egen kassa efter den genomförda nyemissionen. Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis. Köpeskillingen har fördelats enligt följande; Immateriella anläggningstillgångar 4,9 mkr, goodwill 0,5 mkr. I förvärvet ingår likvida medel om 0,3 mkr. 

Nyemissioner
Under februari månad genomförde Livihop en nyemission om 24 mkr, riktad till allmänheten och externa investerare. Emissionen genomfördes som en del i noteringsprocessen av Livihopaktien på Nasdaq First North. Totalt tecknandes 1 600 000 aktier till emissionskursen 15 kr per aktie.

Notering av Livihop aktien på Nasdaq First North
Livihop aktien noterades den 23 februari på Nasdaq First North listan under kortnamet LIVI. Livihop utsåg Mangold Fondkommission till både Certified Advier och Likviditetsgarant för aktien. 

Kommande finansiell information & bolagshändelser

 • Årsstämma den 9 maj 2018 kl. 09:00 enligt kallelse
 • Kvartalsrapport för Q2 2018 publiceras 22 augusti 2018
 • Kvartalsrapport för Q3 2018 publiceras 7 november 2018 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 9 maj 2017 

För ytterligare information kontakta:

Carl Auer, Verkställande Direktör
Tel: 070-140 8100, e-post: carl.auer@livihopgruppen.se 

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Delarsrapport Q1 2018.pdf