Årsstämman 2019 i Sensodetect AB (publ) hölls igår den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Sensodetect AB (Publ.). 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna samt två prisbasbelopp för styrelseordförande, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisor

Beslutades omval av styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist, Sören Nielzén.

Valberedningen föreslog Anders Wallseth istället för Johan Möllerström som styrelseledamot.

Beslutades om nyval för Haqvin Svensson, Johan Granath och Anders Wallseth.  

Styrelseordförande väljs av styrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit nyval av auktoriserad revisor hos KPMG i Malmö, fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att vidhålla riktlinjerna för valberedningens arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner och incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner enligt förslaget i kallelsen.

Detaljerad information finns i kallelsen till årsstämman se bolagets hemsida eller under nyheter på Spotlights hemsida.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society