Koncern 1 juli - 30 september 2018
  • Nettoomsättning 4 629 kSEK (3 686 kSEK)
  • Resultat efter skatt 181 kSEK (-364 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01 SEK)
  • Soliditet 33% (47%)
Moderbolag 1 juli - 30 september 2018
  • Nettoomsättning 0 kSEK (100 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -148 kSEK (-410 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,04 SEK)
  • Soliditet 73% (79%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Tillbaka till rejäl tillväxt och vinst

Koncernen inledde året mycket svagt; där man hade tappat nästan halva omsättningen från föregående år. Det är därför mycket glädjande att kunna rapportera att AlphaHelix nu, inte bara är ifatt 2017 år, utan faktiskt överträffar Q3 föregående år med dryga 25%. Resultatet och kassaflödet har också vänt från negativt till positivt.

Den svaga inledningen på året gör dock att ackumulerad försäljning fortfarande är efter föregående år. Detsamma gäller resultatet.

Dotterbolaget Techtum fortsätter att lämna goda bidrag till koncernen. Fokus är fortsatt på produkter och tjänster med höga marginaler och högt kunskapsinnehåll. De nyrekryteringar som gjordes i våras har fallit mycket väl ut och vidare rekrytering pågår. Detta kommer initialt att missgynna resultatet men ledningen är övertygad om att man får god utväxling med nuvarande arbetssätt.

I september lade AlphaHelix bud på Saveen & Werner; ett bolag som påminner mycket om Techtum; dock med lite högre omsättning men lägre marginal och lönsamhet. Samtalen pågår fortfarande och bägge parter ser stora fördelar; både i synergier och kritisk massa. Saveen & Werner är baserat i Malmö och har egna dotterbolag i såväl Norge som Danmark. Planen är att Sebastian Salé, som idag är VD för Saveen & Werner, erbjuds att leda hela den sammanslagna distributionsverksamheten. Det pågår diskussioner med ytterligare bolag för sammangående/förvärv.

AlphaHelix Technologies har fortsatt expandera sitt distributörsnät och har sålt ytterligare några Rob™, bolagets egenutvecklade vätskehanteringsrobot. Under perioden slöts avtal med namnkunniga distributörer för Storbritannien och Malaysia. Bolaget har vidare tagit fram en ny variant av sin screeningplattform för multiresistenta bakterier, BugScreener™. Systemet har tidigare varit förbehållet användare med mycket stora provvolymer. Detta har begränsat marknaden mycket. Med en ny, lite mindre robotlösning kan BugScreener™ nu erbjudas bredare.

Händelser efter perioden

Oktober har fortsatt med samma höga aktivitetsgrad som under Q3; framförallt i dotterbolaget Techtum. Detta syns dels i försäljningssiffrorna; dels skapar det goda förutsättningar för en bra avslutning av året. Q4 är vanligen den klart starkaste perioden för koncernen.

Aktien

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något nedåtgående trend. Handeln är mycket begränsad. Bolagets egna finansiella risk har minskat ytterligare. Sammantaget gör detta att kursrisken minskat ytterligare medan likviditetsrisken är fortsatt hög. Ledningen har fortsatt en strategi som torde gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 200 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för kunderna. Bolaget är också marknadsledande inom produkter för biobanker; med marknadens bredaste sortiment.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. 

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 2019-02-14.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i oktober 2018
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

bolagets resultat och finansiell ställning.

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a november, 2018.