"Tillväxten fortsätter"
1 JANUARI - 31 MARS 2018 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 597 MSEK (576).
  • EBITA ökade med 7 procent till 57 MSEK (54), motsvarande en EBITA-marginal om 9,6 procent (9,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (29).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (47).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,09 SEK (1,18). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 4,86 SEK (5,05).
  • Soliditeten uppgick till 42 procent (40).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 64 procent (65).
  • Under kvartalet har två förvärv genomförts med en sammanlagd årsomsättning om cirka 30 MSEK.
Stockholm den 27 april 2018
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life,+46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life,+46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.
Telefonkonferensen är den 27 april 2018, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 34-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 08:00 CET.