Kvartalsresultat 
 • Nettoomsättningen var MSEK 5 898 (5 600), en ökning med 5% främst till följd av högre lokala försäljningspriser.
 • En reservering om MSEK 452 relaterad till effektivitet och arbetsmiljö samt enhetliga redovisningsprinciper gjordes i kvartalet.
 • EBITDA uppgick till MSEK 203 (863), en minskning med 76% främst till följd av avsättningar, högre vedpriser och högre kostnader än förväntat för planerade underhållsstopp.
 • Justerat EBITDA var MSEK 671 (882), en minskning med 24%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 5% (9%).
 • Justerat rörelseresultat var MSEK 309 (515), en minskning med 40%.
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,64 (1,71).
Huvudbudskap 
 • Fortsatt stark efterfrågan driver högre priser.
 • Produktionsrekord i fyra produktionsanläggningar.
 • Uppstartsproblem i samband med planerade underhållsstopp.
 • Negativ resultateffekt från kostnadsinflation och vedbrist.
 • Reserveringar för effektivitets- och arbetsmiljöinitiativ samt enhetliga. redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter.
 • Strategiska investeringar fortskrider enligt plan.

  
VD HAR ORDET 

Hög förändringstakt och fortsatt stark tillväxt

Det andra kvartalet kännetecknades av fortsatt stark efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningsmaterial. Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 5% jämfört med samma period förra året vilket i huvudsak förklaras av högre försäljningspriser. De högre försäljningspriserna kompenserar de högre vedkostnaderna. Dock kommer både råvarukostnader och vedtillgången att fortsätta påverka vårt resultat och produktion.

Produktionen har varit stabil under kvartalet, bortsett de oförutsedda uppstartsproblemen i samband med de planerade underhållsstoppen. Det känns positivt att fyra av våra produktionsanläggningar uppvisade produktionsrekord, och att våra tillväxtinvesteringar framskrider enligt plan. Den nya maskinen i Skärblacka har startats framgångsrikt.

Inom ramen för koncernprogrammet för förbättrad produktionseffektivitet har vi beslutat att genomföra åtgärder i syfte att stärka effektiviteten och arbetsmiljön vid ett flertal av våra bruk. Kopplat till detta samt beslutet att införa enhetliga redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter har en reservering gjorts med MSEK 452.

För att bli snabbare i beslut och implementering av vår strategi och våra planer har vi inlett förhandlingar om en ny organisation som kommer att bestå av tre affärsdivisioner med fullt resultatansvar.

Resultatet
EBITDA uppgick till MSEK 203 under kvartalet, en minskning med 76% främst beroende på avsättningar. Nettoomsättningen ökade med 5%, främst beroende på högre priser och positiva valutaeffekter. De rörliga kostnaderna ökade på grund av efterfrågedrivna prisökningar på ved och kemikalier.

Den justerade EBITDA-marginalen var 11%. Produktionsförlusterna på grund av den fortsatta vedbristen har påverkat EBITDA negativt med MSEK 100. De planerade och förlängda underhållsstoppen i Gruvön och Skärblacka har utförts till en total kostnad om MSEK 401, vilket är MSEK 66 över förväntan på grund av vissa uppstartsproblem.

Packaging Paper levererar ett starkt resultat tack vare ökad efterfrågan och höjda priser. Consumer Board hade en hög tillgänglighet, men EBITDA minskade jämfört med förra året på grund av kontrakterade oförändrade försäljningspriser och högre råvarukostnader. Inom Corrugated Solutions fortsätter Managed Packaging att leverera stark försäljningstillväxt och bidrar nu positivt till resultatet.

Marknadsutsikter
Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå. Ordernivåerna är höga med möjligheter till utvalda prishöjningar för att motverka de högre råvarupriserna.

På längre sikt ger de globala megatrenderna urbanisering, e-handel och hållbarhet stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Innovativa och hållbara produkter får en allt viktigare roll för många varumärkesägare i deras ansträngningar att göra sina produkter mer konkurrenskraftiga. Med tydligt innovationsfokus är vi väl positionerade för att fånga den tillväxten. Ett exempel är pappersbatteriet som gör det möjligt att lagra energi i förpackningsmaterial, där viktiga steg nyligen har tagits mot kommersialisering. Det långsiktiga målet är att möjliggöra storskalig produktion och att i framtiden använda pappersbatterier för användning i områden såsom smarta förpackningar.

Strategi
BillerudKorsnäs har en strategi med en tydlig riktning. För att säkerställa att vi kan dra maximal nytta av vår utmärkta position för lönsam tillväxt har företaget inlett förhandlingar om en ny organisation bestående av tre affärsdivisioner med fullt resultatansvar. Efter implementeringen kommer vi ha en effektiv organisation på plats för genomförandet av strategin.

  
För ytterligare information, kontakta gärna:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 8 553 335 00
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 07:00.