STOCKHOLM, 13 Maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att resultaten från portföljbolaget Modus Therapeutics fas 2-studie av sevuparin inte visar någon meningsfull klinisk effekt vid akuta vaso-ocklusiva kriser hos patienter med sicklecellsjukdom. Modus överväger nu alternativa möjligheter för att vidareutveckla sevuparin. Så snart ett beslut har fattats om den framtida strategin för projektet kommer Karolinska Development att återkomma med information om den potentiella effekten på bokfört värde av sitt innehav i Modus Therapeutics.

  
Modus Therapeutics globala fas 2-studie omfattade 144 patienter och genomfördes vid studiecentra i Europa, Mellanöstern och Karibien. Studien jämförde intravenöst (IV) administrerad sevuparin med placebo i patienter som behandlades i slutenvård för en akut vaso-ocklusiv kris i samband med sicklecellsjukdom. I studien analyserades även flera smärtrelaterade sekundära utvärderingsparametrar.

"Det är en besvikelse att sevuparin inte visade en meningsfull klinisk effekt i Modus Therapeutics fas 2-studie, särskilt eftersom patienter med sicklecellsjukdom inte har några behandlingsalternativ som kan minska längden på vaso-ocklusiva kriser eller hantera deras smärta, förutom opioider. Modus kommer nu att överväga alternativa möjligheter för att vidareutveckla sevuparin i andra indikationer där man kan dra nytta av substansens multimodala verkningsmekanism", säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development AB.

Sevuparin är ett innovativt, patentskyddat polysackaridläkemedel med anti-adhesiva, anti-aggregerande och antiinflammatoriska effekter. Genom sin multimodala verkningsmekanism har sevuparin potential att återställa blodflödet och förhindra mikrovaskulära hinder i ett antal sjukdomar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

OM KAROLINSKA DEVELOPMENT AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna

ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science- investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 13 maj 2019 klockan 15:45.


Bilaga