En unik kombination av högkvalitativ provberedning och världsledande digital blodcellsanalys.

Informationen lämnades för offentliggörande 2019-09-16 kl. 18.30

CellaVision AB meddelar idag att bolaget tecknat avtal om att förvärva det franska bolaget RAL Diagnostics (RAL) som tillverkar produkter för provberedning inom hematologi, patologi, cytologi och mikrobiologi. RAL hade under 2018 en omsättning om cirka 87 MSEK och en EBITDA-marginal om cirka 15 procent. Kontant köpeskilling uppgår till 268 MSEK på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom en kombination av CellaVisions egna likvida medel och banklån arrangerat av Skandinaviska Enskilda Banken AB om 120 MSEK.

Förvärvet av RAL är ett naturligt steg i CellaVisions etablerade strategi

Genom förvärvet av RAL får CellaVision möjlighet att förbättra kvaliteten på provberedning vilket är av stor betydelse för slutresultatet av blodanalysen. Kvaliteten på provberedningen är betydelsefull för att CellaVisions system ska fungera optimalt och det finns ett stort behov i såväl stora som mindre och medelstora laboratorier för framtida standardiserade lösningar.

Genom förvärvet erhåller CellaVision ett väletablerat varumärke med lösningar inom infärgning och provberedning av högsta kvalitet. Tillsammans skapar CellaVision och RAL ett ökat kundvärde inom digital morfologi genom att erbjuda en komplett och integrerad lösning för hematologilaboratoriet. Båda bolagen verkar inom hematologi, samarbetar med samma globala partners och har samma slutanvändare. Redan idag används CellaVisions och RALs produkter tillsammans av flera laboratorier och utgör separata men av varandra beroende steg i en komplett blodanalyskedja.

Förvärvet tillför CellaVision viktig teknologi och nytt kunnande, vilket sammantaget kommer att utgöra en god bas för fortsatt tillväxt. Förvärvet passar mycket väl in i CellaVisions strategi och understryker företagets ambition att expandera till närliggande produkt- och analysområden.

Utöver RALs erbjudande inom hematologi, som uppgår till 50 procent, omfattar RALs produktportfölj områdena mikrobiologi, om 40 procent, samt cytologi och patologi som tillsammans utgör 10 procent. Med förvärvet öppnas därmed nya framtida möjligheter för tillämpning av CellaVisions teknologi bortom hematologisegmentet.

Motiv och möjligheter

Breddat produktutbud och större marknad. Baserat på de kombinerade portföljerna och potentialen att standardisera arbetsflödet globalt beräknas förvärvet utöka CellaVisions adresserbara marknad inom hematologi till totalt cirka sex miljarder SEK. Förvärvet tillför ny teknologi inom provberedning och ger CellaVision förbättrad kontroll över kvaliteten på de blodutstryk som analyseras i bolagets utrustning. Detta medför att CellaVisions produktutbud breddas och täcker en större del av den totala blodanalyskedjan. Provberedning utgörs primärt av förbrukningsvaror, vilket innebär att CellaVision genom förvärvet får tillgång till återkommande intäkter.

Effektiv expansion av försäljningen av RALs hematologi produkter till nya marknader. RAL har en stark position i EMEA, men har en begränsad närvaro på marknaderna i Americas och APAC, där CellaVision under de senaste åren etablerat en stark ställning. Därmed finns goda förutsättningar att genom CellaVisions marknadssupportorganisation och etablerade partnerskap med ledande hematologidistributörer effektivt expandera försäljningen av RALs lösningar globalt. 

Expansion till närliggande analysområden. Genom förvärvet av RAL tillförs CellaVision betydande erfarenhet och kunskap inom mikrobiologi, cytologi och patologi, vilket öppnar upp nya framtida möjligheter för tillämpning av CellaVisions teknik utöver hematologi.

Jag är fantastiskt glad och stolt över förvärvet av RAL. CellaVision och RAL passar strategiskt mycket väl ihop och tillsammans har vi möjligheten att utvecklas starkare än vad vi kunnat göra som två separata bolag. RALs erbjudande inom hematologi kan kombineras med CellaVisions starka marknadssupportorganisation och därmed nå nya marknader i Americas och APAC. För CellaVision innebär förvärvet att vi breddar vårt produktsortiment samtidigt som vi får ny och viktig kompetens inom analysområden som är intressanta för CellaVisions fortsatta utveckling”, kommenterar CellaVisions vd Zlatko Rihter.

Förvärvet förväntas fullföljas under hösten 2019.

Estimerad finansiell påverkan

Den estimerade sammanlagda omsättningen för CellaVision och RAL under 2018 uppgick till 452 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 131 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 29 procent. Genom förvärvet ökas CellaVisions omsättning i EMEA med över 90 procent och globalt med cirka 25 procent.

Indikativ finansiell nyckelinformation 2018

MSEKCellaVisionRALTotalt
Nettoomsättning36587452
Bruttomarginal74%50%70%
EBITDA11813131
EBITDA margin32%15%29%


Ovanstående finansiella information är enbart att betrakta som illustrativ och inkluderar inga samordningsvinster, integrationskostnader, transaktionskostnader eller avskrivningar av övervärde som ett resultat av förvärvsanalysen. Den ovan presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av CellaVisions revisorer och utgör inte en proformaredovisning.

CellaVisions mål om en organisk försäljningstillväxt om 15 procent och en EBIT-marginal om
20 procent över en konjunkturcykel förblir oförändrade.

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, till exempel vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder. 2018 uppgick omsättningen till SEK 365 miljoner och bolagets tillväxtmål är 15 procent per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Om RAL Diagnostics

RAL Diagnostics är en ledande producent och marknadsaktör av reagenser inom hematologi, bakteriologi, cytologi och patologi. Bolagets reagenser hjälper till att identifiera cell- och vävnadsmorfologi, parasiter och bakterier som är nödvändiga för att diagnostisera många sjukdomar. RAL Diagnostics tillhandahåller innovativa produkter och lösningar för standardiserad laboratoriediagnostik och förbättrad prestanda för cellulär bildbehandling. Bolaget har sin bas i Bordeaux i Frankrike som innefattar en komplett verksamhet inklusive en produktionsanläggning med produktion av reagenser.

Frågor kring förvärvet besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: +46 733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande 2019-09-16, kl. 18:30 CET.

 

Bilaga