Stockholm, Sverige, April 26, 2019 (NYSE: ALV and SSE: ALIV.Sdb)

Kvartal 1 2019: Utmanande marknadsförhållanden 
Finansiell sammanfattning kv 1 
$2 174m försäljning
1,8% organisk försäljningstillväxt*
8,0% rörelsemarginal
7,7% justerad rörelsemarginal*
$1,27 vinst/aktie - 30% nedgång
$1,20 justerad vinst/aktie - 34% nedgång
Utsikter helåret 2019
Cirka 5% organisk försäljningstillväxt
Cirka 3% total försäljningstillväxt
Cirka 10,5% justerad rörelsemarginal
Viktiga händelser i verksamheten i det första kvartalet 2019

  • Organisk försäljningstillväxt var 8,6 procentenheter högre än global fordonsproduktion, huvudsakligen på grund av stark utveckling i Amerika och Kina.
  • Lönsamheten påverkades av den kraftigaste nedgången i global fordonsproduktion (cirka 7%) på ett decennium, en arbetstagarkonflikt samt stigande råmaterialkostnader.
  • Arbetstagarkonflikten i Mexiko medförde tillfälliga kostnader på mer än 20 MUSD. Konflikten är löst och produktionen återvänder till normal nivå.
*För ej US GAAP, se jämförelsetabell. Resultaten i denna rapport avser kvarvarande verksamhet, exklusive det tidigare Electronics-segmentet, om inte annat anges. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges.
Nyckeltal

+-----------------------+-----+-----+----------+
|(MUSD, förutom |Kv1 |Kv1 |Förändring|
|aktiedata) |2019 |2018 | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Försäljning |$2 |$2 |-3,0% |
| |174 |241 | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Rörelseresultat |$173 |$243 |-29% |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Justerat |$166 |$245 |-32% |
|rörelseresultat1) | | | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Justerad |7,7% |10,9%|-3,2 |
|rörelsemarginal1) | | | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Vinst/aktie efter |$1,27|$1,82|-30% |
|utspädning2, 3) | | | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Justerad vinst/aktie |$1,20|$1,83|-34% |
|efter utspädning 1, 2, | | | |
|3) | | | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Operativt kassaflöde4) |$154 |$81 |90% |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|Avkastning på |19,6%|e.t. |e.t. |
|sysselsatt kapital5, 6)| | | |
+-----------------------+-----+-----+----------+
|1) Exklusive kostnader |
|för |
|kapacitetsanpassningar |
|och kartellrelaterade |
|ärenden. 2) Efter |
|utspädning och exkl. |
|återköpta aktier. 3) |
|Tilldelade aktierätter |
|genom aktieprogram med |
|rätt att erhålla |
|motsvarighet till |
|utdelning är (under |
|tvåklassmetoden) |
|undantagna från v/a |
|-beräkningen. 4) För |
|Kv1 2018 ledningens |
|estimering för |
|kvarvarande verksamhet |
|baserat på kassaflödet |
|som inkluderar avyttrad |
|verksamhet. 5) |
|Rörelseresultat och |
|vinstandelar i |
|minoritetsbolag i |
|förhållande till |
|genomsnittligt |
|sysselsatt kapital. 6) |
|Autoliv har valt att |
|inte räkna om den |
|tidigare perioden |
|eftersom utdelningen av |
|Veoneer medförde en |
|betydande effekt på |
|totalt eget kapital och |
|sysselsatt kapital, |
|vilket gör en |
|jämförelse mindre |
|meningsfull. |
+-----------------------+-----+-----+----------+

Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef
Vår organisation gjorde ett bra jobb med hanteringen av den kraftigaste nedgången i fordonsproduktionen på ett decennium, och följaktligen utvecklades kvartalet i linje med våra förväntningar, med undantag för effekterna av konflikten i Mexiko.
Trots kostnader för den oförutsedda konflikten och en svag trend för fordonsproduktionen kan vi upprepa vår helårsutsikter för lönsamheten eftersom vi avser möta dessa utmaningar med kostnadsbesparingar som anställningsstopp och andra åtgärder.
Vår försäljningstillväxt överträffade med bred marginal tillväxten i fordonsproduktionen tack vare vår starka utveckling i Amerika och Kina. Den kraftiga nedgången av fordonsproduktionen mer än motverkades av fortsatt tillväxt från våra nya lanseringar och vi ökade försäljningen organiskt* med nästan 2%. Lönsamheten påverkades dock negativt av mixeffekten av att den etablerade verksamheten tappade volymer som en följd av den svaga fordonsproduktionen medan försäljningstillskottet kom från nya produktlanseringar där lönsamheten initialt är lägre, tills produktionen är fullt utökad upp till den planerade produktionskapaciteten.
Vi noterade en klar förbättring av lanseringsrelaterade kostnader jämfört med det fjärde kvartalet 2018, men vi förväntar oss fortfarande att det kommer ta ytterligare några kvartal innan vi är tillbaka på normala lanseringskostnadsnivåer.
Vår orderingångsandel var fortsatt god, även om orderingångsaktiviteten i marknaden var ganska modest i kvartalet.
Jag är nöjd med att konflikten i Mexiko är löst, med endast begränsade kvarvarande produktionseftersläpningar, även om vi naturligtvis aldrig är nöjda med störningar som drabbar oss och våra kunder.
Nu har vi Europakommissionens kartellbeslut bakom oss, och vi fortsätter att fokusera på lanseringseffektivitet, produktivitet samt att effektivt hantera volatiliteten i fordonsproduktionen, samtidigt som vi, som alltid, har kvalitet som främsta prioritet.

Förfrågningar: Investerare och analytiker
Anders Trapp 
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 14

Förfrågningar: Media
Stina Thorman
Vice President Communications
Tel +46 (0)8 58 72 06 50

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 12.00 CET.