• Rekordhögt EBITDA och operativt kassaflöde för ett enskilt kvartal.

  • Produktion över prognos. Prognos för helåret höjd till 78–82 Mboepd från tidigare prognos om 74–82 Mboepd.

  • Verksamhetskostnad om 3,30 USD per fat för de första sex månaderna 2018. Prognos för helåret minskad till under 4 USD per fat.

  • Utdelning om 4 SEK per aktie utbetalad den 11 maj 2018.

  • Förmånligare lånevillkor omförhandlade för den reservbaserade kreditfaciliteten, vilket resulterade i en redovisningsmässig nettovinst om 166,4 MUSD.

  • Första fasen av Johan Sverdrupprojektet till cirka 75 procent slutförd. Två plattformar installerade med framgång på fältet.

  • Borrprogrammet för utbyggnad på Edvard Grieg slutfört enligt tidsplan och till en kostnad som understigit budget.


Finansiella resultat

1 jan 2018-
30 jun 2018
6 månader

1 apr 2018-
30 jun 2018
3 månader

1 jan 2017-
30 jun 2017
6 månader

1 apr 2017-
30 jun 2017
3 månader

1 jan 2017-
31 dec 2017
12 månader

Produktion i Mboepd82,181,286,189,586,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD1 370,0677,1886,1464,61 997,0
EBITDA i MUSD964,2507,7689,3333,51 501,5
Operativt kassaflöde i MUSD967,6505,8705,9340,01 530,0
Periodens resultat i MUSD264,836,0204,8  145,6380,9
Resultat per aktie i USD10,780,100,610,431,13
Resultat per aktie efter full utspädning i USD10,780,110,610,431,13
Nettoskuld3 798,53 798,54 080,8  4 080,8 3 883,6

Beloppen i ovanstående tabell för 2017 avser kvarvarande verksamhet.
1Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:

”Det gläder mig att kunna rapportera ännu ett kvartal med starkt EBITDA och operativt kassaflöde för Lundin Petroleum, tack vare en produktion som överträffat prognos, låga verksamhetskostnader och ett högre oljepris. Dessa goda resultat innebär att vi höjer vår produktionsprognos för helåret till mellan 78 och 82 Mboepd och att vi sänker prognosen för verksamhetskostnaderna till under 4 USD per fat.

Under det andra kvartalet omförhandlade vi även lånevillkoren för vår reservbaserade kreditfacilitet, vilket har resulterat i att räntemarginalen över LIBOR minskat från 3,15 procent till 2,25 procent. Denna omförhandling visar på våra långivares förtroende för vår förmåga att fortsätta finansiera bolagets tillväxt.

Vår nyckeltillgång Edvard Grieg fortsätter att prestera utmärkta resultat. Vi meddelade nyligen att utbyggnadsplanens borrprogram slutförts enligt tidsplan och till en kostnad som understigit budget. Med den betydande resurspotential och de återkopplingsmöjligheter som finns i området har vi möjlighet att fördubbla de totala resurserna som produceras genom  Edvard Grieganläggningarna, jämfört med fältets nuvarande bästa estimat av slutliga utvinningsbara bruttoreserver. Därigenom kan vi fortsätta utnyttja anläggningarna till full kapacitet under många år framöver. Vi väntar nu på utvärderingsresultaten från den närliggande Rolvsnesfyndigheten, som förväntas bli klara i augusti, och även denna fyndighet skulle kunna vara en möjlig återkoppling till Edvard Grieg precis som Luno II.

Installationsprogrammet på Johan Sverdrupfältet har utvecklats bra under sommaren. Första fasen av projektet är nu till cirka 75 procent slutförd med drygt ett år kvar till produktionsstart. Förra månaden installerades borrplattformen, vars processdäck är en av de största modulerna som någonsin har installerats i ett lyft. Det tog endast två dagar från avfärd till färdig installation och det snabba genomförandet är en framgång såväl för Johan Sverdrup som för branschen som helhet. De två återstående stålunderställen är schemalagda för installation i augusti och vi planerar att lämna in utbyggnadsplanen för den andra fasen före september månad.

Vi bibehåller fokus på att växa organiskt inom våra kärnområden och kan konstatera att 2018 har startat bra med tre framgångsrika borrningar på strukturerna Luno II, Frosk och Lille Prinsen. Jag ser fram emot det aktiva borrprogram som är planerat för resten av året och som utökats med två prospekteringsborrningar i samma område som Froskfyndigheten. Produktionstestet på Altafyndigheten i södra Barents hav har också startat och de första resultaten ser lovande ut. Ett positivt resultat från detta tvåmånaderstest skulle innebära att vi tar ett steg närmare fältutbyggnad i denna region.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten i en webbsändning med start klockan 09.00 tisdagen den 31 juli 2018.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:

Sverige:+46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2018-07-31_q2


Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Alex Budden
VP Communications & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 19
alex.budden@lundin.ch
 Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75 sofia.antunes@lundin.ch
 Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se


Denna information är sådan information som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 kl 07.30 CEST.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga