STOCKHOLM – den 21 maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – mars 2019. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Vi arbetar med att lösa Karolinska Developments konvertibellån och förhandlingar pågår med den största konvertibelinnehavaren men vi har ännu inte nått någon lösning. Bolaget arbetar även med alternativa lösningar tillsammans med finansiella institut. Målsättningen är att kunna presentera ett förslag till bolagsstämman.

Flera av portföljbolagen rapporterade framsteg i sina kliniska utvecklingsprojekt under årets första kvartal. Umecrine Cognitions GR3027 visade en god säkerhetsprofil, gynnsam farmakokinetik och tecken på effekt i en fas 2-studie, och Forendo presenterade positiva resultat från en fas 1-studie av FOR6219. Efter kvartalets utgång säkrade Dilafor finansiering för fortsatt utveckling av tafoxiparin och OssDsign lämnade in ansökan om notering på Nasdaq First North. Vidare kommunicerades positiva resultat från en studie av Apreas APR-246 i kombination med checkpointhämmare, och läkemedelskandidaten erhöll både särläkemedelsstatus och snabbspårsstatus av FDA. Resultaten från Modus Therapeutics fas 2-studie av sevuparin blev däremot inte vad vi önskat – ingen kliniskt meningsfull effekt observerades av behandlingen”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Förhandlingar om lösning av det konvertibla lånet pågår. Det finns ännu ingen färdig lösning men ledningen och styrelsen fortsätter att arbeta intensivt med olika möjliga lösningar för att lösa den finansiella situationen. Målsättningen är att kunna presentera ett förslag till bolagsstämman
 • Modus Therapeutics tillkännagav att patientrekryteringen har slutförts i fas 2‑studien med sevuparin hos patienter med sicklecellsjukdom (SCD) (januari 2019).
 • Umecrine Cognition presenterade resultat från en fas 2a‑studie av läkemedelskandidaten GR3027 i patienter med idiopatisk hypersomni. De primära studiemålen möttes vad gäller säkerhet och farmakokinetik. Studien visade också indikation på klinisk effekt hos vissa av patienterna. Umecrine Cognition ska nu analysera data ytterligare innan beslut tas om en potentiell fortsatt utveckling av GR3027 vid idiopatisk hypersomni eller andra sömnsjukdomar. Samtidigt fortsätter den kliniska utvecklingen av GR3027 mot hepatisk encefalopati (januari 2019).
 • OssDsign meddelade genomförandet av en investeringsrunda på SEK 64 miljoner. Svenska privatinvesterare och det franska investmentbolaget Alto Invest deltog i investeringen (februari 2019).
 • Modus Therapeutics gav beskedet att de framgångsrikt har doserat den första delgruppen patienter i sin fas 1‑studie med subkutana injektioner av sevuparin. Studien undersöker farmakokinetik, säkerhet och tolererbarhet i friska försökspersoner (februari 2019).
 • Aprea Therapeutics meddelade att fonder förvaltade av Janus Henderson Investors deltar i serie C finansieringen som en ny investerare, vilket höjer det totala beloppet i finansieringen från EUR 50 miljoner till EUR 55 miljoner (februari 2019).
 • Forendo Pharma presenterade positiva resultat från en fas 1a‑studie av läkemedelskandidaten FOR6219 vid behandling av endometrios. Resultaten visade att FOR6219 var säker, väl tolererad och hade goda farmakokinetiska egenskaper i de undersökta doserna (mars 2019).
 • Promimic tillkännagav ett nytt partnerskap med det amerikanska bolaget Onkos Surgical® för att kommersialisera Promimics patenterade ytteknologi hydroxylapatit för implantatkirurgi (mars 2019).
 • Aprea Therapeutics utsåg dr Eyal C. Attar till Senior Vice President och Chief Medical Officer. Dr Attar kommer närmast från en position vid Agios Pharmaceuticals, där han var Senior Medical Director och IDH Hematology Medical Lead (mars 2019).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Aprea Therapeutics presenterade lovande resultat från studier av APR‑246 i kombination med immunonkologiska läkemedel. Resultaten visade att APR‑246 kan förbättra effekten av immunonkologiska behandlingar (april 2019).
 • Aprea Therapeutics meddelade att APR-246 erhållit särläkemedelsstatus och snabbspårsstatus från FDA (Fast Track Designation), för behandling av MDS (april 2019).
 • Dilafor meddelade en genomförd kapitalanskaffning och planerad start av en ny fas 2b-studie med läkemedelskandidaten tafoxiparin för att mjuka upp livmoderhalsen inför igångsättning av förlossning. Investeringen medför en ökning av Karolinska Developments värde för dess innehav i Dilafor och ger en positiv resultateffekt på SEK 16,8 miljoner i andra kvartalet 2019 (april 2019).
 • I årsredovisningen för 2018 lämnade styrelsen för Karolinska Development en uppdatering av bolagets finansiella situation och de åtgärder som vidtagits för att stärka bolagets finanser. Årsredovisningen innehåller också en särskild revisorsupplysning avseende antagande om fortsatt drift (april 2019).
 • OssDsign ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt i samband med en nyemission om 151,3 MSEK (maj 2019). 
 • Resultaten från portföljbolaget Modus Therapeutics fas 2-studie av sevuparin visade inte någon meningsfull klinisk effekt vid akuta vaso-ocklusiva kriser hos patienter med sicklecellsjukdom. Modus överväger nu alternativa möjligheter för att vidareutveckla sevuparin (maj 2019).

Finansiell sammanfattning

Första kvartalet

 • Periodens resultat, nettoresultatet, under första kvartalet uppgick till SEK -18,6 miljoner (SEK -19,7 miljoner under första kvartalet 2018). Resultatet per aktie var SEK -0,3 (SEK -0,3 under första kvartalet 2018).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK -0,01 miljoner (SEK -4,8 under första kvartalet 2018).
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 970,0 miljoner i slutet av mars 2019, en ökning med SEK 17,7 miljoner från SEK 952,3 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 636,0 miljoner, en ökning med SEK 17,1 miljoner från SEK 618,9 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,9 miljoner under första kvartalet 2019 (SEK 0,7 miljoner under första kvartalet 2018).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det första kvartalet uppgick till SEK 17,1 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under första kvartalet uppgick till SEK 121,4 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 24,0 miljoner under första kvartalet och uppgick till SEK 61,8 miljoner per den 31 mars 2019.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 277,4 miljoner per den 31 mars 2019.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari – mars 2019 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 21 maj 2019 klockan 08:00.


Bilaga