Första halvåret 2018

     perioden 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till
  10 154 (7 844) KSEK. Summa intäkter uppgick till 10 400 (8 061) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -1 384 (-2 468) KSEK
 • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 52 (43) procent
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,01(-0,04) SEK

     Viktiga händelser under perioden

 • Jenny Fingal har tillträtt som CEO och Camilla Waern som CFO
 • Samarbetsavtal har undertecknats och förlängts mellan Ellens dotterbolag Ellen Asia Ltd och Humanwell Healtcare Group i Kina
 • Avtal tecknat med MedicaNatumin AB om ny produkt för lanseringen
 • Övertagande av försäljning och distribution 1 maj på svenska marknaden
 • Utökad distribution av Ellens probiotiska intimkrämen på tyska drugstorekedjan Rossmann 

     Händelser efter periodens slut

 • Ellens strategiska riktning och ny affärsplan har fastställts av styrelsen och operativ ledning
 • Designförändring, nytt varumärke och ny produkt lanseras under andra halvåret 2018
 • Personella resurser förstärks med marknadsföring, försäljning, produkt- utveckling och regulatoriska frågor
 • Ellens distributör i Frankrike, har ingått avtal om lansering av Ellens probiotiska intimkräm
 • Försäljningen för perioden 1 januari – 31 juli 2018 visar en tillväxt med 31 procent jämfört med samma tidsperiod föregående år.
 • Styrelsen har beslutat om att genomföra en nyemission, se separat pressmeddelande som offentliggörs idag

 

 

          För ytterligare information:
          Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellenab.com

 Bilaga