Aktieägarna i forskningsbolaget Idogen kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj i Lund. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Agneta Edberg, Leif Salford och Christina Herder samt nyval av Sharon Longhurst som styrelseledamot efter Karin Hoogendoorn som avböjt omval. Agneta Edberg föreslås till omval som styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 22,8 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner på högst 282 100 teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 91,2 miljoner och högst 364,8 miljoner aktier. Styrelse föreslår dock att stämman beslutar om en omvänd split, sammanläggning av aktier med villkor 1:10, vilket innebär att tio aktier läggs samman till en aktie. Antalet aktier i bolagsordningen blir därefter lägst 9,12 miljoner och högst 36,48 miljoner aktier. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire