Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar positiva uppdateringar för Johan Sverdrupprojektet samt att utbyggnadsplanen för andra fasen lämnas in.

En sammanställning av uppdateringarna som meddelats av operatören Equinor under morgonen den 27 augusti 2018 framgår av tabellen nedan:

 Uppdaterad prognosTidigare prognos
Resursintervall*2,2 – 3,2 miljarder boe2,1 – 3,1 miljarder boe
Investering för första fasen (nominellt värde)86 miljarder NOK88 miljarder NOK
Investering för andra fasen (nominellt värde)41 miljarder NOK<45 miljarder NOK
Produktionsstart första fasennovember 2019slutet av 2019
Produktionsstart andra fasenQ4 20222022

*Resursintervallet har ökat till följd av att en förbättrad utvinningsteknik som alternerar vatten- och gasinjicering och som gör att mer olja kan utvinnas ur fältet inkluderas i utbyggnaden av andra fasen.

Projektgenomförande
Arbetet med första fasen av Johan Sverdrupprojektet löper enligt tidsplan och är nu till cirka 80 procent slutfört. Alla undervattensanläggningar är på plats, de sista två stålunderställen har blivit installerade och arbetet med att lägga ned olje- och gasledningarna pågår för närvarande och förväntas bli klart under hösten 2018. Till följd av projektets goda utveckling meddelar operatören Equinor att produktion från första fasen förväntas starta i november 2019.

Utbyggnadsplanen för andra fasen av projektet kommer under dagen att lämnas in till det norska olje- och energidepartementet.

Lundin Norway har en licensandel om 22,6 procent i Johan Sverdrupfältet och Equinor är operatör med en licensandel om 40,0267 procent. Övriga partners är Petoro med 17,36 procent, Aker BP med 11,5733 procent och Total med 8,44 procent.


Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker ”LUPE”). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com


För ytterligare information var vänlig kontakta:

 
Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch
  
Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch
 Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.seFramåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga