Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

STÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

  • Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning · Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
  • Ett årligt styrelsearvode till styrelsens ordförande om 150 000 kr och till övriga ledamöter om 100 000 kr
  • Arvode till revisor enligt godkänd räkning
  • Omval av styrelseledamöterna Rolf Hasselström, Kenneth Eriksson och Bengt E. Johnson
  • Omval av Rolf Hasselström till styrelseordförande
  • Val av PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor
  • Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

2018-05-08

För mer information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, styrelseordförande, telefon 070-594 79 60

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Kommunike fran arsstamma.pdf

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund och Hotab en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.