Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 nov kl. 15.00 på Skiffervägen 12 i Lund.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats , senast 2 veckor innan stämman, www.sensodetect.se och skickas kostnadsfritt till aktieägare på begäran. Beställning kan ske på telefon 046-15 79 04.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 nov 2018, och
  •  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 5 nov 2018 skriftligen till SensoDetect Aktiebolag, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 79 04 eller per e-post info@sensodetect.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 nov 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Förslag till dagordning: 

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot.

   Styrelsen föreslår att stämman utökar styrelsen med ytterligare en ledamot och därmed sin

   kompetens inom internationell affärsutveckling. 

7. Beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital.

    Styrelsen föreslår att ändring görs i bolagsordningen så att aktiekapitalet kan vara lägst

    2 550 000 SEK och högst 10 200 000 SEK vilket motsvarar minst 15 miljoner aktier och

    som högst 60 miljoner aktier. Nuvarande antal ligger mitt emellan med ca 30 miljoner aktier.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

   Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a.    

   investeringskapital, kapital för produktion, förvärv samt rörelse och marknadsföring, att bemyndiga

   styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission.

9. Stämman avslutas.

Lund i oktober 2018

SensoDetect Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society