Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 6 maj 2021

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2021

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

 • Beslutades fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
 • Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning uppgåendes till 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 10 maj 2021 och beräknad utbetalning fredagen den 14 maj 2021.
 • Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen med 550 000 kr till styrelseordförande och 250 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 75 000 kr till utskottets ordförande och 50 000 kr till utskottets andra ledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse enligt följande:
  • Anders Persson (omval) – styrelseordförande
  • Erik Selin (omval)
  • Jaakko Kivinen (omval)
  • Helena Holmgren (omval)
  • Frida Westerberg (omval)
  • Per Wassén (nyval)
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PwC som revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedningens ledamöter.
 • Beslutades inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2021) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernens som är bosatta i Sverige samt att emittera högst 300 000 aktier av serie C för leverans av eventuella prestationsaktier under LTIP 2021 samt för att säkerställa eventuella sociala kostnader som kan uppkomma under LTIP 2021.
 • Beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2021) att erbjudas till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen bosatta i och utanför Sverige genom riktad emission av högst 475 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 475 000 aktier.
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 15 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.

Vid årsstämman var cirka 27 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Hexatronic Groups hemsida inom två veckor.

Presentationen till årsstämman 2021 är publicerad på Hexatronic Groups hemsida under fliken Bolagsstyrning och kommer ligga uppe fram till och med 31 maj 2021.

Göteborg 6 maj 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 16.00 CEST.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com.

Bilaga