Mangolds ordinarie årsstämma 2021 ägde rum den 14 april i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm samt genom poströstning. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning fastställdes.

- Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

- Beslut togs om att en utdelning på 17,30 SEK per aktie med avstämningsdag den 16 april 2021.

- Per Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster Hoffmann omvaldes som ledamöter.

Per Åhlgren omvaldes som styrelsens ordförande.

- PwC omvaldes som ansvarig revisor.

- Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.

- Valberedningens policy för valberedning godkändes.

- Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se (ca@gwkapital.se))och Pareto Securities är likviditetsgarant.