EU-domstolens generaladvokat Saugmandsgaard Øe har idag lämnat sitt förslag till avgörande om snusförbudet i EU. Trots att han finner att snus är mindre skadligt än cigaretter rekommenderar han inte att EU-domstolen ska lyfta snusförbudet. I sin rekommendation föreslår generaladvokaten att domstolen ger EU:s lagstiftare ett mycket vidsträckt utrymme för skönsmässig bedömning inom områden av politisk, social och ekonomisk karaktär. Enligt generaladvokaten är det inte domstolens uppgift att bedöma den vetenskap som har framlagts i målet utan snarare att lämna den typen av utvärdering till lagstiftarna.

Vi är besvikna på förslaget och hoppas att domstolen ska göra en annan bedömning, säger Marie-Louise Heiman, chefsjurist på Swedish Match. Domstolens prövning av EU-lagstiftning skulle begränsas mycket kraftigt om man resonerar på samma sätt som generaladvokaten. Då skulle nästan vilken produkt som helst kunna förbjudas inom EU utan möjlighet till en meningsfull domstolsprövning. Dom i målet förväntas mot slutet av det andra kvartalet eller under tredje kvartalet i år.

__________

Kontakter:

Marie-Louise Heiman, General Counsel
Kontor: 08 658 0179

Patrik Hildingsson, Vice President Communications & Public Affairs
Kontor: 076 819 38 70
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 16 101 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2017. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com