• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 147 MSEK (165), en minskning med 10,5% (ökning med 5,6).
  • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 7,3 MSEK (7,9), rörelsemarginal 5,0% (4,8).
  • Resultatet för första kvartalet uppgick till 5,2 MSEK (5,6).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning för första kvartalet uppgick till 0,57 SEK (0,62).
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -0,5 MSEK (-2,5).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,1 MSEK (3,8). Outnyttjad checkkredit uppgick till 33,7 MSEK (33,7).
  • Från och med 2019 redovisar NGS i ett segment istället för som tidigare i två segment.
  • IFRS 16 tillämpas fr.o.m 1 januari 2019 vilket medfört effekt på koncernens finansiella rapporter, se vidare not 1.

VD-kommentar

Årets första kvartal har inletts positivt med en fortsatt stabilisering av verksamheten. Rörelseresultatet slutade på 7,3 MSEK, vilket är något under motsvarande kvartal 2018, men med en förstärkning av rörelsemarginalen.

Från och med detta kvartal redoviserar vi samtliga våra verksamheter i ett och samma segment. Detta som en konsekvens av vårt arbete med att öka synergierna mellan de olika affärsområdena och växa våra gemensamma affärer inom såväl bemanning och rekrytering som executive search.

Under kvartalet utmärkte sig verksamheten med rekrytering och interimslösningar avseende specialister inom ekonomiområdet, vår sköterskebemanning samt läkarbemanningen som de delar av verksamheten som har stabilast utveckling. Bemanning och rekrytering inom ekonomi med ökad lönsamhet, sköterskebemanningen som har en mindre men stadig tillväxt jämfört med föregående år samt delar av läkarbemanningen som både visar tillväxt och starkare marginaler.

Utmaningarna inom skolbemanningen består, då fortsatt lärarbrist råder. Område socionomer har lägre volymer än förgående år, men arbetar sig succesivt uppåt med en mindre men mer marginalstark affär.  Slutligen levererar executive search ett resultat under föregående år, beroende på långa rekryterings-processer och en tröghet i marknaden i kölvattnet av den utdragna regeringsbildningen, vars effekter hänger kvar. Vi ser framför oss ett scenario där det ser ut att dra ut något på tiden till det att chefsrekryteringar inom offentlig sektor är i nivå med föregående år.

Sammanfattningsvis har höstens insatser vad gäller effektivisering och kostnadsfokus givit effekt och vår totala kostnadsmassa har sjunkit med 3 MSEK jämfört med Q1 2018. Vi har fortsatt avstå affärer med alltför låga marginaler för att öka vår lönsamhet. Jag bedömer dock att vi fortsatt kommer ha en resa innan vi når tidigare omsättningsvolymer. Med våra senaste förvärv och omstruktureringen av verksamheten fokuserar vi primärt på att stärka lönsamheten och att växa inom de områden vi ser störst möjligheter att lyckas med detta.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör


Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 klockan 15:20. Delårs­rapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128
Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30
www.ngsgroup.se

Rapport NGS Group AB Q1 2019

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NGS Group AB via Globenewswire