Årsstämma i Rizzo Group AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 18 december 2020 i Bolagets lokaler på Linnégatan 89C i Stockholm. Årstämman beslutade om att Bolaget ska fortsätta driften av verksamheten. Årstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019/2020. Årstämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att den balanserade vinsten överföres i ny räkning.

Årsstämman fattade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, beslut i följande frågor:
  • Det konstaterades att den andra kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är helt återställt. Med anledning därav beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens primära förslag, att Bolaget ska fortsätta verksamheten.

  • Årstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019/2020. Årstämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att den balanserade vinsten överföres i ny räkning.

  • Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Bolaget ska vara fem, utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Tommy Jacobson, Håkan Lundstedt, Jarle Gundersen, Elvira Eriksson och Michael Grimborg till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Tommy Jacobsson till styrelsens ordförande och Håkan Lundstedt till styrelsens vice ordförande. Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga verksamma styrelseledamöter samt verkställande direktörer för räkenskapsåret 2019/2020.

  • Årstämman beslutade att arvode om 150 000 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Inget arvode ska dock utgå till den ledamot som direkt eller indirekt (via bolag) äger mer än 5 000 000 aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Detta ska även gälla för sådan styrelseledamot som även är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolag som äger mer än 5 000 000 aktier i Bolaget.

  • Årstämman beslutade om riktlinjer för ledande befattningshavare och om valberedningens sammansättning.

  • Årstämman beslutade vidare om sammanläggning av aktier i förhållande 10:1 och att anta ny bolagsordning där aktiegränserna minskas. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

  • Årstämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram som riktas till Lars Fins och Håkan Lundstedt samt till andra ledande befattningshavare i Bolaget.

  • Årstämman beslutade om att godkänna av styrelsen föreslagna närståendetransaktioner enligt 16a kap. aktiebolagslagen.

  • Årstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: Anders.Arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 15:00 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Rizzo Group AB, Linnégatan 89C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com