Andra kvartalet i sammandrag:

Koncernen
 • Nettoomsättningen uppgick till 13 618 (14 827) Tkr.
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4 445 (1 771) Tkr (i kvartalets resultat ingår en engångsintäkt till följd av upplösning av negativ goodwill i Antimatter).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 138 (1 571) Tkr.
 • Nettoskuldsättningen var 99 465 (-24 599) Tkr.
 • Kassa och bank var 25 135 (24 599) Tkr vid periodens slut.
 • Eget kapital var 127 355 (52 350) Tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0:19 kr.
 • Under 2018 omsatte Petrol motsvarande 164 Mkr med 23,6 Mkr i EBIT. Under samma period omsatte Antimatter motsvarande 14 Mkr med en EBIT på 3 Mkr. Dessa två bolags omsättning- och resultatsiffror har ej räknats med för kvartalet, men kommer att inkluderas från och med nästa kvartalsrapport som publiceras 26 november 2019.
Moderbolaget
 • Nettoomsättningen uppgick till 13 428 (14 827) Tkr.
 • Rörelseresultatet EBIT var -299 (1 948) Tkr.
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Förvärv av amerikanska marknadsföringsbyrån Petrol Advertising för initialt totalt 171 Mkr ($18 miljoner).
 • Förvärv av brittiska spelstudion Antimatter Games för totalt 1,58 Mkr (£132 000).
 • Tilläggsköpeskillingen i samband med förvärvet av Artplant betalats ut.
 • Toadman har tecknat avtal med ett av världens största spelbolag, initialt värt cirka 9,5 Mkr ($1 miljon).
 • 3-åriga säkerställda obligationer om 120 Mkr har emitterats med en ram om upp till 500 Mkr, som kan användas till ytterligare förvärv.
Väsentliga händelser efter kvartalets slut
 • Avtal har tecknats med den svenska spelutvecklaren Fatshark till ett värde om 13 Mkr.
 • Obligationer om 120 Mkr börjar handlas på Nasdaq First North.

Kommentarer från VD Robin Flodin

VD-ord: "Flera viktiga pusselbitar faller på plats i vår tillväxtplan"

Det andra kvartalet 2019 var det mest spännande hittills i Toadmans sexåriga historia. Det glädjer mig att nu på allvar kunna presentera till våra aktieägare konkreta resultat av den tillväxtplan som vi i ledningen och styrelsen tidigare aviserat. 

Under kvartalet har vi förvärvat två bolag som på pro forma basis ökat vår omsättning under 2018 från 73 Mkr till 244 Mkr och EBIT från 5,7 Mkr till 41,8 Mkr. Dessutom har vi fått en ram för att ge ut obligationer upp till 500 Mkr, fått en stororder av ett av världens största spelbolag och betalat ut tilläggsköpeskillingen till norska Artplant. Våra möjligheter att skapa unika spel som blir framgångsrika har ökat väsentligt med de förvärv vi nu gjort.

Övergripande i bolaget så handlar det också om att addera på den interna organisationen, som innebär att få rätt processer och rätt människor på plats, för att vi ska ha möjligheten att flytta upp vår position i värdekedjan. 

Vid slutet av det andra kvartalet så uppgick antalet anställda i Toadman till drygt 180 personer, från knappt 100 personer i början av kvartalet, varav majoriteten arbetar med spelutveckling. Vi har således ett etablerat och erfaret team av utvecklare på plats i ett geografiskt spritt internationellt nätverk med kontor i Sverige, Norge, Ryssland, Tyskland, England och USA.

Hög efterfrågan på vår konsultverksamhet
Efterfrågan på våra konsulttjänster är goda och vi har många förfrågningar från förläggare och partners i branschen på våra tjänster. Det är något av utvecklarens marknad just nu och det märker vi av i de förfrågningar vi får. Vi känner en komfort i att vi för tillfället får möjligheten att arbeta med starka partners.

Två nyckelförvärv
Den största nyheten under kvartalet var förvärvet av den världsledande amerikanska marknadsföringsbyrån Petrol Advertising. I tuff konkurrens på den globala spelmarknaden så är det viktigt att ha spel som står ut och upptäcks av spelare. Nu skaffar vi oss egna muskler inom koncernen för att marknadsföra våra spel, samtidigt som vi erbjuder tjänster till andra spelutvecklare och förläggare. 

Det betyder också nya diversifierade intäktsströmmar för koncernen genom Petrols existerande verksamhet, vilket bidrar till vårt löpande kassaflöde och drar ned på den övergripande affärsrisken i bolaget.
En annan viktig pusselbit i vår resa mot att skapa en portfölj av egna spel föll på plats genom förvärvet av den brittiska spelstudion Antimatter Games. Köpet innebär, bland annat, att Toadman Interactive blir helägare av ett spel under utveckling som heter '83. Tidigare spel som Antimatter Games varit med och utvecklat har sålt över en miljon kopior och vi hoppas Antimatter kan fortsätta vara framgångsrika inom vår koncern.

Betydande finansieringsmöjligheter säkrade
Under andra kvartalet har Toadman Interactive emitterat 3-åriga säkerställda obligationer om 120 Mkr med en ram om upp till 500 Mkr, som kan användas till ytterligare förvärv. Det känns tryggt för oss i ledningen att med det på plats nu verkligen kunna agera kraftfullt då möjligheterna ges.

Framtidsutsikter
Under tredje kvartalet så avser vi fortsätta flytta fram vår position i värdekedjan och undersöker nu flera olika möjligheter att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Vi har ett bra grepp kring utveckling, finansiering och marknadsföring av spel och ser nu aktivt över vilka möjligheter som det finns att bygga upp en intern kapacitet för att även kunna hantera distribution och utgivning av spel på bästa sätt.
För att kunna hantera den snabbt växande organisationen så har det under andra kvartalet pågått ett intensivt arbete med att skapa en ny koncernstruktur. Detta arbete fortskrider även under tredje kvartalet och med målet att få på plats en förstärkt ledningsgrupp samt styrelse för att leda nästa fas av tillväxt för koncernen.

Nu intensifieras också arbetet med att stärka vår marknadskommunikation. Det innebär att vi ökar antalet aktiviteter för att tillmötesgå det ökade intresset för bolaget av svenska såväl som utländska investerare, potentiella affärspartners och uppdragsgivare.

Under september 2019 kommer vi att kunna berätta mer om vår strategi, samt vår uppdaterade spelportfölj och under Q4 börja visa upp resultatet av det arbete som Petrol påbörjat i form av trailers och annat material som ska nå marknaden. Goda nyheter är även att Petrols tjänster har en stark efterfrågan och orderingång för resten av året, samtidigt som det pågår intensivt arbete på Toadmans interna produkter och konsultarbeten. Vi ser fram emot att kunna visa upp det arbetet.

Jag är väldigt entusiastisk och ser med tillförsikt att organisationen och de strukturer som vi byggt upp under 2019 kommer att göra att vi nu kan fortsätta vår resa i ännu högre takt framöver. Nu lägger vi i nästa växel mot målet att bli en betydande aktör i spelbranschen."

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Certified Adviser:                    

Eminova Fondkomission AB                                                  

Info@eminova.se

08 - 684 211 00

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com  

+46 70 477 06 34

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08:00 CET.