Den 31 augusti 2019 meddelade Matra Petroleum AB (”Matra”) att Nasdaq Stockholm (”Börsen”) hade notifierat Matra Petroleum om att bolaget inte uppfyller listningsavtalet och att en avlistningsprocess därför inletts. Börsen har idag informerat Matra Petroleum AB om avnotering enligt följande:

Börsen har med stöd av punkt 6.2.2 i gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market (”Regelverket”) och punkt 6.3 i Supplement B till Regelverket beslutat om att aktierna i Matra Petroleum AB ska avnoteras från Nasdaq First North Nordic Growth Market Stockholm med omedelbar verkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 16:00 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag. Matra Petroleums aktier handlas på Nasdaq First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Bilaga