Första kvartalet 2018 - Ökad försäljning och högre resultat
  • Försäljningen ökade med 5 procent till 3 309 MSEK (3 138).
  • Rörelseresultatet ökade till 540 MSEK (532).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 procent (17,0).
  • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 411 MSEK (379).
  • Resultat per aktie ökade med 8 procent till 1,19 SEK (1,10).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 302 MSEK (435).

VD-kommentar

"Det första kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal - vårt bästa kvartal hittills för såväl försäljningen som rörelseresultatet. Försäljningen ökade med 5 procent till 3 309 MSEK och volymutvecklingen var positiv med högre volymer i Europa och Asien samt stabila volymer i NAFTA. Försäljningen har påverkats positivt av att försäljningspriserna har varit högre då priserna på våra huvudsakliga råmaterial har ökat. Försäljningen var fortsatt bra till fordonsrelaterade kunder och förbättrades till kunder inom verkstads- och allmän industri samt bygg- och anläggningsindustrin. Valutaeffekterna påverkade såväl försäljningen som resultatet negativt. Rörelseresultatet ökade till 540 MSEK och jämfört med de sista tre kvartalen under 2017 ökade rörelsemarginalen från 16,0 till 16,3 procent. Resultat per aktie ökade med 8 procent till 1,19 SEK (1,10). Med en nettokassa om 267 MSEK är vår finansiella ställning fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion."

                                                                                                                                                       Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)40 25 46 64

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 12:00.