Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Hedera Group AB (publ) inför årsstämman 2021.

Valberedningen består av Gunnel Tolfes, Lars Bjarnemark och Bertil Haglund (ordförande).

Valberedningen har ingående diskuterat vilka olika typer av erfarenheter och kompentenser som kan krävas av ledamöter i en styrelse av Hedera Groups storlek. Valberedningen anser att styrelsen för närvarande är ändamålsenlig och föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod behåller antalet ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bertil Haglund, Stig Engcrantz och Åsa Linde-Tornée.

Peter Näslund har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval på grund av hög arbetsbelastning som MP för Advokatfirman DLA Piper Sweden KB.

Valberedningen föreslår Dan Olsson till ny styrelseledamot. Han har lång erfarenhet av exekutiva befattningar inom vård och omsorg. Har varit VD för Team Olivia Group AB, Helsa AB och Unilabs AB. Med sin gedigna bakgrund från assistansmarknaden tillför Dan Olsson viktig kompetens i styrelsen. Dan Olsson innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Hedera Group AB (publ).

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bertil Haglund.

Valberedningen har inför årsstämman haft tre möten och därutöver haft löpande kontakter.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet och haft möte med övriga styrelseledamöter. Valberedningens uppfattning är att styrelsen fungerar mycket väl samt att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

Förslaget till styrelse anser valberedningen uppfyller kraven i svensk kod för bolagsstyrning. Där anges att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare anges att jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen bedömer vidare att ledamöterna Stig Engcrantz, Dan Olsson och Åsa Linde-Tornée är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större ägare.

Stockholm den 28 mars 2021

Valberedningen

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
Ordförande - Bertil Haglund:
Mobil 070 722 26 44
Bertil.haglund@hederagroup.se

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se