" Året som gått har varit ett omställningsår i den försäljnings- och resultatmässiga utvecklingen. Dock har det varit ett viktigt år med stort fokus på operationell effektivitet och satsningar inför framtiden."

Fjärde kvartalet - oktober till december 2019
 • Nettoomsättningen minskade till 233,9 (238,2) Mkr, en minskning om -1,8 procent.
Medlemsintäkterna växer men minskad PT-försäljning och stängda anläggningar drar ner försäljningen.
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 28,6 Mkr (24,1), vilket motsvarar en marginal om 12,2 % (10,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 Mkr (5,6) och inkluderar engångsposter om 16 Mkr (10).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -14,0 (-0,1) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,88 (0,00) kronor.
Helåret 1 januari - 31 december 2019
 • Nettoomsättningen ökade till 952,2 (941,2) Mkr, en ökning om 1,2 procent.
 • EBITDA exklusive IFRS uppgick till 107,7 Mkr (142,2), vilket motsvarar en marginal om 11,3 % (15,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -253,9 (71,1) Mkr, inklusive nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om 288,9 Mkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -304,5 (19,8) Mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -19,16 (1,25) kronor.
 • Styrelsen föreslår att 0,50 kronor per aktie lämnas i aktieutdelning.

 

KOMMENTARER FRÅN VD

2019 var ett år med operativ effektivitet som huvudfokus

Mitt första hela år som VD har varit fyllt av utmaningar. I mina första uttalanden till marknaden argumenterade jag för att det som stod högst på vår agenda var att öka effektiviteten och att från och med 2020 minska kostnaderna med 40-50 Mkr jämfört med 2019. Detta uttalande står fast och det är på detta vi har lagt vårt fokus under året då vi har arbetat hårt för att förbättra verksamhetens effektivitet. Mot bakgrund av nedlagt arbete kommer vi att gå in i 2020 med en lägre kostnadsbas än 2019.

Glädjande är även att vårt kundfokuserande arbete har gett resultat och att vi har fler medlemmar och högre medlemsintäkter än för ett år sedan.

Fjärde kvartalet innehåller engångsposter om 16 Mkr

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet är enligt plan men har påverkats av ett antal engångsposter som är icke återkommande. Bland annat har våra intäkter påverkats genom att vi har justerat vår PT-skuld med 6 Mkr samt att vi gjort en engångsnedskrivning av materiella- och immateriella tillgångar om 9 Mkr samt övriga poster om 1 Mkr. Tillsammans med nedskrivningarna som gjordes i det tredje kvartalet om 280 Mkr bedömer jag nu att vi har en bättre anpassad balansräkning.

Vårt EBITDA, före effekter från IFRS 16, uppgår till 28,6 Mkr (24,1), vilket motsvarar en marginal om 12,2 (10,1) procent. Vi är inte nöjda med resultatet och framförallt inte med att våra PT-intäkter minskat med 11 Mkr i kvartalet. Anledningen till intäktsbortfallet på PT, exkl. engångsjusteringen, är att vi helt enkelt haft för få tränare. Genom ökat fokus på rekrytering bedöms det åtgärdat. Vår plan framåt är att med en förstärkt tränarbesättning och ett nyutvecklat produktutbud närma oss 2019 års intäktsnivåer på PT och därifrån driva tillväxt.

Goda förutsättningar för ett starkt 2020

Sammantaget var 2019 ett år då en grund lades till vår operativa effektivitet och Bolaget har därmed ett bra utgångsläge att prestera starkt under 2020.  Mot den bakgrunden står jag fast vid att koncernens rörelseresultat och skuldsättning successivt kommer att förbättras under året och att 2020 har alla förutsättningar att bli ett bra år för koncernen.

Vi fortsätter under inledningen av året att prioritera optimering av befintliga anläggningar framför expansion och etableringar. Vi arbetar med en positioneringsanalys och vi har under första kvartalet att startat upp ett nytt samarbete med en reklambyrå för att driva försäljning och lönsamhet genom vårt varumärke.

Vi har tidigare kommunicerat att vi har 35 anläggningar på bevakningslista som inte når upp till våra interna lönsamhetsmål. Av dessa har vi hittills lyckats åtgärda och vända fem anläggningar till lönsamhet, varav 30 anläggningar återstår. Arbetet med att förbättra anläggningsportföljen fortgår och potentialen till resultatförbättring ligger omkring 12-15 Mkr årligen. De delar som avser yteffektivitet samt hyresavtal tar dock längre tid att realisera än vad vi initialt bedömde, varför vi estimerar att resultatet av detta arbete kommer att ge effekt först under andra halvåret av 2020.

Koncernledningen och jag ser fram emot ett år där vi med min, nu fulltaliga och starka, ledning ökar vår kostnadseffektivitet och presenterar ett antal aktiviteter för att bygga vårt varumärke och kunderbjudande för att driva lönsam tillväxt.

Solna i februari 2020

Anders Carlbark, VD

 
 

Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Carlbark, Verkställande direktör
E-post: anders.carlbark@actic.se
Telefon: +46 (0)729805394
Stephan Ebberyd, CFO
E-post: Stephan.ebberyd@actic.se
Telefon: +46 (0)70 630 23 89
Actic Group AB (publ), org.nr 556895-3409
 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Actic Group AB skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Anders Carkbarks försorg för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07.45 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Actic Group AB finns tillgänglig på www.acticgroup.com.

 

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 180 anläggningar med 227 000 medlemmar i tre länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.