Första kvartalet
»   Nettoomsättningen var 538 MSEK (564)
»   Rörelseresultatet uppgick till 57 MSEK (71)
»   Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (67)
»   Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (52)
»   Resultat per aktie var 1:43 SEK (1:87)

Viktiga händelser under perioden
»   Hittills begränsad påverkan av covid-19-pandemin

Händelser efter periodens slut
»   För att säkerställa den finansiella handlingsfriheten föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas
»   Årsstämman uppskjuten till den 25 juni

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Koncernen
Året inleddes med sammantaget stabila förutsättningar för våra affärsenheter. Under det första kvartalet låg de kundspecifika volymerna inom Industrial Solutions på en fortsatt god nivå samtidigt som aktiviteterna inom den projektrelaterade verksamheten ökade. För Industrial Products var trenden också positiv fram till mitten av mars, då några av affärsenhetens företag påverkades av fordonsindustrins produktionsuppehåll till följd av covid-19-pandemin. Inom Precision Technology utvecklades verksamheten kopplad till framför allt medicinteknik väl medan andra områden upplevde ett något svagare marknadsklimat. Sammantaget var de ekonomiska effekterna av den pågående pandemin begränsade under perioden. I jämförelse med föregående års starka inledande kvartal minskade omsättningen med 4,5 procent. Rörelseresultatet försämrades med 20 procent och rörelsemarginalen sjönk från 12,5 till 10,5 procent. Vinstmarginalen var 9,6 procent och överträffade fortsatt vårt långsiktiga mål om minst 8 procent.

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products sjönk omsättningen med knappt 8 procent medan rörelseresultatet försämrades med 24 procent i förhållande till jämförelseperioden. Kvartalet inleddes starkt avseende framför allt egenutvecklade produkter inriktade mot möbel- och inredningstillverkare samt inom infrastruktur. Omkring 40 procent av affärsenhetens omsättning utgörs av leveranser till fordonsindustrin. Redan i slutet av föregående år märktes en viss nedgång inom sektorn och fordonstillverkarnas produktionsstopp i mars innebar ytterligare betydande volymtapp. I ett första skede påverkades Blowtechs båda anläggningar där permitteringar omgående genomfördes. Även flera av de övriga enheterna har därefter dragit ner på produktionstakten via korttidsarbete samtidigt som andra åtgärder vidtagits.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions minskade med knappt 5 procent medan rörelseresultatet försämrades med 14 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen under perioden skiftade mellan företagen. Den projektrelaterade verksamheten hos NPB och Canline genererade fortsatt god lönsamhet samtidigt som Fredriksons svenska enhet visade både tillväxt och ett starkare resultatutfall. Fredriksons enhet i Kina hämmades av myndigheternas nedstängning under en vecka i samband med nyårsledigheten men var i full drift ganska snart igen. Sedvanliga projektvariationer medförde lägre omsättning men särskilt mot slutet av perioden var orderingången hög. Förutom i Kina kände affärsenhetens företag inte av någon väsentlig påverkan av covid-19-pandemin. Om de generella reserestriktionerna kvarstår under en längre tid kan möjligheter till installationer av automationslösningar dock begränsas framöver. Teknikutveckling var fortsatt ett generellt fokusområde, bland annat har Jorgensen breddat sitt erbjudande med nya digitala lösningar för eftermarknad och service.

Affärsenheten Precision Technology
Inom affärsenheten Precision Technology redovisades marginellt högre omsättning. Rörelseresultatet understeg jämförelseperiodens med 22 procent. Generellt hade verksamheten relaterad till medicinteknik en stark utveckling medan ett svagare marknadsklimat upplevdes inom de flesta övriga sektorer, delvis som en effekt av covid-19-pandemin. Exempelvis var omfattningen av projektorder till fordonsindustrin betydligt lägre än normalt. Bransch-spridningen och de därigenom skiftande uppdragsstrukturerna inom affärsenheten innebar en ojämnt fördelad beläggning mellan produktsställena under kvartalet. Höstens generella avmattning medförde att en successiv omställning påbörjades för merparten av våra precisionsföretag. De var därför väl förberedda inför den nya situation som nu råder och sammantaget är läget alltjämt stabilt.

Reflektioner
Vår affärsmodell med decentraliserad och entreprenörsstyrd verksamhet underlättade för en snabb anpassning efter de nya förutsättningar som covid-19-pandemin har inneburit. Med gedigen erfarenhet inom respektive företagsledning genomfördes lokalt anpassade åtgärder, exempelvis avseende införande av rutiner och riktlinjer för medarbetare. Detta har bland annat medfört att vi hittills inte sett någon generell ökning av sjukfrånvaron.
    Styrelsens beslut att senarelägga årsstämman syftar framför allt till att värna om såväl aktieägares som medarbetares hälsa och säkerhet. Samtidigt är förhoppningen att fler aktieägare kan ges tillfälle att delta eller på annat sätt utöva sina rättigheter om stämman hålls vid en tidpunkt längre fram. Uppskjutandet av stämman har också gett koncernledningen möjligheter att fullt ut fokusera på verksamhetsinriktade aktiviteter i denna utmanande situation.
    Vår verksamhet omfattar många olika områden med hög andel inriktad mot förpacknings- och livsmedels-industri samt medicinteknik som vanligtvis är mindre konjunkturkänsliga sektorer och även nu uppvisar en förhållandevis god stabilitet. Inom affärsenheten Industrial Solutions har orderingången den senaste tiden varit bättre än jämförelseperiodens och det ser sammantaget bra ut för innevarande år. Återupptagandet av fordons-tillverkningen kommer successivt att öka volymerna, om än inte fullt ut till tidigare prognostiserade nivåer för året. Utvecklingen omkring oss skapar nya beteendemönster, vilket också innebär nya affärsmöjligheter framöver. Vi förstärker våra insatser inom försäljning och innovationer. Efter flera starka år med god vinstgenerering har vi en finansiell styrka som ger oss goda förutsättningar att ställa om och utveckla vårt erbjudande.

Se vidare bifogad rapport.

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 15:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.