STOCKHOLM, 30 november 2018. Karolinska Development (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att ett investerarkonsortium med bland andra amerikanska Redmile Group investerar SEK 512 miljoner (EUR 50 miljoner) i Aprea Therapeutics. Investeringen medför en ökning av Karolinska Developments bokförda värde för dess innehav i Aprea. Det medför i sin tur en positiv resultateffekt med cirka SEK 60 miljoner, vilket kommer att redovisas i resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2018 som publiceras den 14 februari 2019.

Ett investerarkonsortium, med Redmile Group i spetsen, investerar SEK 512 miljoner (EUR 50 miljoner) i Aprea Therapeutics. Redmile Group, som är ett amerikanskt venture capital-bolag med inriktning mot hälsovård, kommer att få utse en representant som ska företräda Redmile Group i Aprea Therapeutics styrelse.

Bland övriga investerare i konsortiet återfinns Rock Springs Capital, som liksom Redmile Group går in som en ny ägare, och 5AM Ventures, Versant Ventures, HealthCap, Sectoral Asset Management och Karolinska Development AB som alla är befintliga ägare i Aprea Therapeutics.

Apreas läkemedelskandidat APR-246 har visat initiala positiva resultat i en kombinationsstudie med standardbehandlingen azacitidin hos patienter med TP53-muterad myelodysplastiskt syndrom (MDS).
Det nya kapitalet kommer finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av APR-246. Aprea planerar att initiera en klinisk fas III-studie med APR-246 mot MDS och avslutar inom kort en fas Ib/II studie mot p53 muterad MDS och akut myeloisk leukemi (AML). Uppdaterade data i fas II delen av studien kommer att presenteras under en vetenskaplig kongress som anordnas av American Society of Hematology i San Diego, USA den 1 till 4 december 2018.

"Engagemanget från välrenommerade internationella investerare är baserat på de tydliga framsteg som Aprea gjort i utvecklingen av läkemedelskandidaten APR-246 och är ett tydligt kvitto på kvaliteten i projektet", säger Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

För mer information, besök www.aprea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 30 november 2018 klockan 13:50.

KD Pressrelease Aprea November 2018 (SWE)

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire