Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter Bostad Group, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 42,5 Mkr. Tilläggsköpeskilling tillkommer vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder på fastigheten och baseras på antal byggrätter som detaljplanen medger. Säljer gör Brincks Fastigheter AB, som länge ägt och förvaltat fastigheterna. Affären är villkorad av erhållande av finansiering och tillträdet planeras ske den 1 februari 2021. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till köparen.

Fastigheterna ligger centralt och strategiskt, precis invid Enköping Station. Bostadskvarteren som planeras blir en del av det spännande stadsutvecklingsområdet Myran, som deltagit i arkitekttävlingen Europan. Visionen är att Romberga, i den södra delen av Myran, kommer att utgöra en välkomnande entré till Enköping.

"Vi tror starkt på Enköping som en framtidsstad och vill gärna bidra positivt till stadsutvecklingen här. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Enköpings kommun och att tillsammans framdriva en detaljplan för nya attraktiva och hållbara bostadskvarter i ett av Enköpings bästa lägen. Förvärvet känns extra roligt då vi ser mycket fram emot att inleda ett samarbete med Nordsten Sveafastigheter." - Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad

"Vi ser fram emot att inleda samarbetet med Sveaviken Bostad med förhoppning om att utveckla ännu fler hållbara och stationsnära bostäder i Sveriges närmaste stad" - Arnold Rosén, grundare och VD på Nordsten Fastigheter

"Vi är mycket nöjda med köparna och välkomnar deras ambitioner att fortsätta utvecklingen av projektet vi påbörjat för hållbara bostäder i ett växande Enköping." - Carl Brinck, VD på Brincks Fastigheter

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad AB, 0707815831, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-18 kl. 18:30 CET.

__________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 561 bostäder under förvaltning. 962 bostäder under uppförande i bland annat Luleå, Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget cirka 5 000 bostäder under planering och vår målsättning är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.