Den slutliga sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i GomSpace Group AB (publ) ("GomSpace" eller "Bolaget") visar att 20 593 672 aktier, motsvarande cirka 72,7 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 3 340 464 aktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således tecknad till 84,5 procent och GomSpace tillförs cirka 251 MSEK före transaktionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Meddelande om tilldelning av aktier kommer att ske genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Meddelande om tilldelning utgår endast till de som erhållit tilldelning.

GomSpace kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 251 miljoner kronor före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 17 miljoner kronor. Företrädesemissionen ökar GomSpaces aktiekapital med 1 675 389,52 kronor, från 1 983 846,69 kronor till 3 659 236,21 kronor, genom nyemission av totalt 23 934 136 aktier. Antalet aktier i GomSpace kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 52 274 803.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 11 december 2018 och de nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 20 december 2018. Sista dagen för handel med betalda och tecknade aktier ("BTA") beräknas infalla omkring den 18 december 2018. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier omkring den 21 december 2018.

Rådgivare
Danske Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till GomSpace i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email: nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.

Övrigt
Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10:30 CET den 11 december 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna värdepapper i GomSpace. Ett prospekt avseende företrädesmissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. GomSpace har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar och föreskrifter.