Lund, Sverige - 20 november 2018 - BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade i dag att bolaget har ingått ett tillverkningsavtal med ett icke namngivet amerikanskt cellterapiföretag för produktion av cGMP-material till deras kliniska utvecklingsprogram.

Produktionsavtalet förväntas generera intäkter om ca 1,5 miljoner USD, huvudsakligen under 2019.
  

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

BioInvents tillverkningskapacitet
BioInvents tillverkningsanläggning följer regelverket för Current Good Manufacturing Practice (cGMP), är helt baserad på engångsteknologi och kan producera batcher i storlekar från 40 liter till 1 000 liter. Plattformsprocessen säkerställer snabb och effektiv processutveckling, och omfattar allt från cellinjeutveckling till frisläppande av läkemedelssubstans för kliniska studier. BioInvent erbjuder flera valmöjligheter inom cellinjeutveckling som inkluderar en royalty-fri GS knockad CHO K1-cellinje.
  

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com
      
BioInvent International AB (publ)   
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018 kl. 11.10 CET.