Sammanfattning januari - juni 2018, jämfört med januari - juni 2017
 • Fortsatt god tillväxt i samtliga hemmamarknader.
 • Strategiska initiativ för affärsutveckling och effektivisering.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,8% (12,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 7% till 11 381 mkr (10 604).
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 13% till 9 235 mkr (8 167).
 • Resultatet per aktie steg till 4,75 kr (4,20).
 • Intäkterna steg med 8% till 21 959 mkr (20 274).
 • Räntenettot ökade med 8% till 15 552 mkr (14 402). Justerat för den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 10%.
 • Provisionsnettot steg med 3% till 5 012 mkr (4 862).
 • K/I-talet steg till 46,5% (45,8).
 • Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04% (0,04 enligt IAS 39).
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 21,4% (23,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,3% (29,0). 
Sammanfattning andra kvartalet 2018, jämfört med första kvartalet 2018
 • Rörelseresultatet ökade med 21% till 6 220 mkr (5 161). Justerat för engångsposter var ökningen 7%.
 • Periodens resultat efter skatt steg med 31% till 5 231 mkr (4 004) och resultatet per aktie steg till 2,69 kr (2,06).
 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 16,0% (11,7).
 • Intäkterna steg med 13% till 11 635 mkr (10 324). Justerat för försäljning av aktier i UC AB var intäktsökningen 5%.
 • Räntenettot ökade med 3% till 7 904 mkr (7 648).
 • K/I-talet förbättrades till 44,7% (48,6).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,03).

Från klockan 06.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir
 
Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20
Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20
Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se
Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 klockan 06.30 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se