Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Clean Motion AB (publ) ("Clean Motion" eller "Bolaget") korrigerar antal aktier och period då handel i uniträtter bedrivs inför den fullt garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av Units, om totalt cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Antal aktier innan Nyemissionen korrigeras till 25 218 521 aktier från tidigare 25 218 279 aktier, baserat på uppdaterat antal aktier i den tidigare fastslagna riktade emission. Den riktade emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Till följd av detta uppgår nyemissionen till högst 23 537 276 nya aktier, 23 537 276 teckningsoptioner av serie TO1, samt 23 537 276 teckningsoptioner av serie TO2. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 11 768 638 SEK. Senare, om samtliga teckningsoptioner nyttjas fullt ut, kan aktiekapitalet komma att utökas med ytterligare 9 807 198,33 SEK.

Perioden då handel i uniträtter bedrivs korrigeras till den 30 augusti – 10 september 2021, från tidigare 30 augusti – 13 september 2021.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Clean Motion AB i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är noterat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.