1 JANUARI - 31 MARS 2021

(jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen minskade med 18,3 procent till 27 528 (33 712) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen minskade med 9,9 procent och påverkades negativt av covid-19- pandemin och relaterade restriktioner och nedstängningar samt i jämförelse med hamstringen under första kvartalet föregående år
 • Marknadsandelarna ökade på flertalet marknader för de senaste 12 månaderna
 • E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 14 procent och uppgick till cirka 13 procent av nettoomsättningen
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 39 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,2 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), minskade med 31 procent till 3 664 (5 316) MSEK
 • Justerad EBITA minskade med 32 procent till 3 608 (5 333) MSEK
 • Justerad EBITA marginal minskade med 2,7 procentenheter och uppgick till 13,1 (15,8) procent
 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital minskade med 4,9 procentenheter till 13,5 (18,4) procent
 • Periodens resultat uppgick till 2 552 (3 610) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 3,04 (4,61) SEK
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 3,14 (4,83) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 695 (3 044) MSEK
 • Ingått avtal med australiska hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva återstående aktier
 • Efter kvartalets utgång har Essity ingått avtal om förvärv av cirka 44 procent i colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. Essity har även annonserat prishöjningar till följd av högre råvarukostnader.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2021

Förbättrade marknadsförutsättningar till följd av pågående vaccinationsprogram förväntas leda till ökad efterfrågan för flera av Essitys produktkategorier. Ett exempel på detta är att efterfrågan inom Professional Hygiene i Nordamerika ökade under de två första veckorna i april 2021. Ett annat exempel är återhämtningen i Kina där försäljningen var väsentligt högre under första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2019.
Essity har under första kvartalet fortsatt positionera bolaget för framtida lönsam tillväxt bland annat genom:

 • Ingått ett avtal med australiska hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva återstående 63,8 procent av aktierna i bolaget. Essity är den största aktieägaren med ett innehav om 36,2 procent av aktierna. Förvärvet av Asaleo Care kommer att möjliggöra lönsam tillväxt i Australien, Nya Zeeland och Stillahavsområdet.
 • Utökat erbjudandet av återanvändbara produkter genom lansering av TENA Silhouette tvättbara absorberande underkläder inom Incontinence Products, menskoppen Libresse[® ]V-Cup inom Feminine Care och Tork mikrofiberdukar inom Professional Hygiene
 • Ökat marknadsandelar på flertalet marknader för de senaste 12 månaderna
 • E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 14 procent och uppgick till cirka 13 procent av nettoomsättningen 
Efter första kvartalets utgång:
 • Ingått avtal om förvärv av cirka 44 procent i colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. Efter slutförd transaktion kommer Essitys ägande i Familia att uppgå till minst 94 procent. Essity har varit ägare i Familia sedan 1985 och äger för närvarande 50 procent av bolaget. Köpeskillingen uppgår till 1 540 MUSD (cirka 13 miljarder SEK) för 100 procent av bolaget på skuldfri basis. Med förvärvet bygger Essity en starkare plattform i Latinamerika.
 • Förvärvat distributionsrättigheterna till sårbehandlingstekniken Sorbact® i Australien och Nya Zeeland
 • Programmet "Manufacturing Roadmap" löper till 2025 och förväntas bidra till Essitys totala årliga kostnadsbesparingar om 500-1 000 MSEK genom optimerad produktionsstruktur, produktivitetsförbättringar samt råmaterial- och energibesparingar. Åtgärderna ger möjlighet till tillväxt utan att investeringarna ökar i samma takt. Rörelsekapitalet förväntas minskas med mer än 1 000 MSEK. Målet är även att genom nya produktionssätt minska exponeringen mot vedbaserad färskfibermassa med cirka 10 procent, vilket resulterar i minskad volatilitet för bolagets lönsamhet. Programmet kommer även leda till att bolagets hållbarhetsmål för Science Based Targets uppnås snabbare.
 • Annonsering av prishöjningar inom Consumer Tissue till följd av högre råvarukostnader. Dessa annonseras på Essitys största marknader och den genomsnittliga procentuella höjningen uppgår till medelhöga till höga ensiffriga tal. Viss prishöjningseffekt förväntas redan i slutet av andra kvartalet 2021 men merparten under andra halvåret 2021. Essity förbereder prishöjningar inom andra produktkategorier som påverkas av högre råvarukostnader.
Koncernens organiska nettoomsättning för det första kvartalet 2021 minskade med 9,9 procent jämfört med samma period föregående år, varav volym -8,9 procent och pris/mix -1,0 procent. Covid-19-pandemin med omfattande restriktioner och nedstängningar påverkade försäljningen negativt, främst inom Professional Hygiene och Medical Solutions. Dessutom påverkades jämförelsetalen av den kraftiga försäljningstillväxten som var en följd av hamstring under första kvartalet föregående år bland konsumenter och distributörer. Hamstringen under första kvartalet föregående år förklarar cirka hälften av minskningen av den organiska nettoomsättningen. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader minskade med 18,3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 39 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,2 procent.
Koncernens justerade bruttomarginal för det första kvartalet 2021 minskade med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 32,2 procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av lägre råvarukostnader och bättre mix. Lägre priser, lägre volymer och högre distributionskostnader påverkade bruttomarginalen negativt.
Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 2,7 procentenheter och uppgick till 13,1 procent. Marginalen påverkades negativt av lägre absorption av fasta kostnader till följd av lägre försäljning. Försäljningskostnaderna minskade i absoluta tal men ökade som andel av nettoomsättningen. Investeringar i tillväxt ökade marknadsföringskostnaderna i absoluta tal och som andel av nettoomsättningen. Justerad EBITA, exklusive valutaomräkningseffekter, minskade med 24 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital minskade med 4,9 procentenheter till 13,5 procent. Resultat per aktie uppgick till 3,04 SEK.
KOMMANDE RAPPORTER
Under 2021 publiceras delårsrapporter 16 juli och 22 oktober. Bokslutsrapporten för 2021 publiceras den 26 januari 2022.
 
INBJUDAN TILL PRESENTATION DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2021
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.
 
Presentation:
Datum: fredag den 23 april 2021
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2021-04-23-q1
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, + 1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar.
Uppge "Essity" eller konferens id 8865436.
Stockholm, 23 april 2021
Essity Aktiebolag (publ)
Magnus Groth
Vd och koncernchef
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51
 
Notera
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 07:00 CET
Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55