Nanoteknikbolaget Smoltek avser att genomföra en nyemission av units med företräde för aktieägarna om 42,5 miljoner kronor. Bolaget meddelar också att bokslutsrapporten tidigareläggs till den 18 februari från 26 februari.

Sammanfattning av erbjudandet:

- Genom företrädesemissionen av units tillförs Smoltek 42,5 miljoner kronor, före emissionskostnader. ·

- Teckningskursen per unit är 160,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 40,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

- Företrädesemissionen omfattar högst 265 722 units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

- För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 6 mars 2019 erhålles en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020.

- Företrädesemissionen innebär emission av högst 1 062 890 nya aktier och 265 722 teckningsoptioner

- Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

- Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 6 mars 2019. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till uniträtter är den 4 mars.

- Teckningsperioden löper under perioden 8 mars - 22 mars 2019. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265 722 aktier att emitteras och bolaget kommer tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor.

- Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt användas för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna.

Bolaget kommer att hålla en extra stämma den 26 februari för att fatta beslut om emissionen.Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire